Budowa drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy

oddział: Olsztyn

długość – 5 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu: 388, 8 mln zł (z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót)Etap zrealizowany:

 • 13 października 2015 r. - wpisanie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych drogi S5 Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1) do wykazu autostrad i dróg ekspresowych,
 • 13 października 2016 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka S5 Ornowo - Wirwajdy,
 • 27 lutego 2017 r. - ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo - Wirwajdy,
 • 1 czerwca 2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo - Wirwajdy,
 • 16 grudnia 2019 r. - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

Etap w realizacji:

 • 28 kwietnia 2020 r.  - podpisanie umowy na PiB z Budimex SA o wartości 204 mln zł,

Podstawowe parametry techniczne trasy głównej drogi ekspresowej S5:

 • długość odcinka                                                                                           5,3 km
 • klasa techniczna                                                                                                   S
 • prędkość projektowa                                                                                 100 km/h
 • prędkość miarodajna                                                                                 110 km/h
 • liczba jezdni                                                                                                          2
 • liczba pasów ruchu                                                                                            2x2
 • szerokość pasa ruchu                                                                                   3,50 m
 • szerokość opasek wewnętrznych                                                                   0,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego                                                                          2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego (wraz z opaskami)                                               5,00 m
 • szerokość poboczy gruntowych                                                                1,5-1,8 m
 • pochylenie poprzeczne na prostej                                                                   2,5 %
 • skrajnia pionowa                                                                                           5,00 m
 • obciążenie nawierzchni                                                                             115 kN/oś
 • kategoria ruchu                                                                                                  KR6

Liczba obiektów inżynierskich - 6 w tym 4 wiadukty drogowe, 2 przejścia dla zwierząt.

 

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

Roboty drogowe:
- budowa dwóch jezdni drogi ekspresowej S5,
- budowa węzła drogowego Ostróda Zachód na przecięciu z drogą krajową nr 15 w km 0+900,
- budowa skrzyżowania typu rondo na końcu odcinka S5 na przecięciu z drogą krajową nr 16,
- przebudowa odcinków istniejących dróg poprzecznych kolidujących z drogą S5,
- budowa dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym obsługujących przyległy teren oraz zjazdów do istniejących działek,
- budowa ciągów pieszych wzdłuż wybranych przebudowywanych dróg,
- budowa elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki, dreny),
- budowa ogrodzenia drogi ekspresowej S5.
Obiekty inżynierskie:
budowa 4 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej, w tym:
- 2 przejścia dolne dla zwierząt dużych,
- 1 wiadukt drogowy nad istniejącą DK-15,
- 1 wiadukt drogowy nad istniejącą drogą gminną DP03 153084N Tyrowo-Wirwajdy,
budowa 2 obiektów inżynierskich nad drogą ekspresową:
- 1 wiadukt  drogowy w ciągu istniejącej DP02 (droga relacji Iława-Ostróda),
- 1 wiadukt w ciągu drogi DP01 Tyrowo-Nastajki.
Kanalizacja deszczowa:
- wykonanie systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej – kanały i przykanaliki -  wraz
z urządzeniami oczyszczającymi (osadniki),
- budowa studni wpustowych zbierających wody z powierzchni jezdni,
- budowa studni wpadowych zbierających wody opadowe z rowów,
- budowa studni z zastawkami.
Zbiorniki retencyjne:
- budowa 5 zbiorników retencyjnych otwartych,
Urządzenia ochrony środowiska:
- wykonanie urządzeń oczyszczających (osadniki),
- budowa przejść dolnych dla dużych i średnich zwierząt,
- budowa przepustów/przejść ekologicznych dla zwierząt małych/płazów,
- budowa ogrodzenia głównego trasy,
- budowa płotków naprowadzających w rejonie przejść dla zwierząt,
- wykonanie nasadzeń zieleni naprowadzającej.
Zieleń:
- wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
- nasadzenia zieleni wysokiej i średniej,
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
- ustawienie barier ochronnych,
- wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji bramowych i kratownicowych,
- ogrodzenie drogi ekspresowej.
Oświetlenie:
- drogi S5 z węzeł Ostróda Zachód wraz z łącznicami,
- drogi S5 przed rondem na końcu trasy,
- ronda na drodze S5 wraz z drogami dojazdowymi: DK16 i DP04,
- dodatkowo drogi DK15 jako dowiązanie do ronda przy węźle Ostróda Zachód.
Zasilanie obiektów w energię elektryczną:
- szaf oświetleniowych,
- elementów krajowego systemu zarządzania ruchem (KSZR),
- pompowni wód deszczowych.
Drogowa kanalizacja teletechniczna:
- budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej.
Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- sieć gazowa wysokiego ciśnienia,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- cieki naturalne oraz urządzenia melioracyjne,
- napowietrzne i kablowe linie teletechniczne,
- napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,
- napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia,
- napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napięcia.
Rozbiórki:
- elementów dróg i ulic,
- elementów sieci uzbrojenia terenu,
- elementów ogrodzeń.
 
Droga ekspresowa S5 Ornowo - Wirwajdy - plan orientacyjny