Ograniczenia w ruchu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 161, poz. 1565) w dniach:
-25 grudnia w godzinach 7.00 - 22.00
-26 grudnia w godzinach 7.00 – 22.00
obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t.

Ograniczenia nie mają zastosowania do pojazdów:

 1. Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych specjalistycznych służb ochrony chemicznej, radiologicznej oraz przed skażeniami, pogotowia technicznego;
 2. pracujących na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymania;
 3. pracujących na potrzeby służb technicznych usuwających awarie;
 4. biorących udział w akcjach ratowniczych;
 5. biorących udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych;
 6. przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określone w załączniku do rozporządzenia;
 7. przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt;
 8. pracujących na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
 9. pracujących na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo,
 10. materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
 11. wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
 12. przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
 13. przewożących, w związku z organizacją imprez masowych, sprzęt dla ich obsługi;
 14. przewożących prasę;
 15. pustych po rozładunku artykułów szybko psujących się oraz skierowanych po załadunek takich towarów;
 16. przewożących lekarstwa i środki medyczne;
 17. przewożących ładunki pocztowe;
 18. pracujących w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego, w odległości do 50 km od siedziby przedsiębiorstwa, pracującego w cyklu ciągłym;
  przewożących, określone w odrębnych przepisach, towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
 19. uczestniczących w akcjach humanitarnych;
 20. przeznaczonych do przewozu betonu;
 21. przeznaczonych do przewozu odpadów komunalnych;
 22. przewożących towary z wyładunku wagonów ze stacji kolejowych, w promieniu 50 km od stacji kolejowej.

Przepisy te nie maja zastosowania do pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazów lub ograniczeń, w odległości do 25 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Przepisy te nie maja zastosowania do pojazdów wykonujących czynności dowozowo dowozowe na odcinku miedzy miejscem nadania albo przeznaczania a najbliższym lądowym terminalem transportu kombinowanego lub w promieniu 150 km od terminalu morskiego.

Przepisy te nie maja zastosowania do pojazdów powracających z zagranicy, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej lub półrocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych.