Inauguracja budowy obwodnicy północnej Kędzierzyna - Koźla
W dniu dzisiejszym zainaugurowano rozpoczęcie prac w terenie na obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu DK40 o długości 14,3 km

Aktualnie na placu budowy trwają prace związane z  odhumusowaniem terenu, wyznaczeniem granic pasa drogowego w terenie oraz prowadzona jest wycinka drzew.

 

Zakres inwestycji

Nowy odcinek będzie przedłużeniem istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w kierunku autostrady A4. Od ronda jakie powstanie w ciągu DK40 trasa pobiegnie nowym śladem omijając Sławięcice i Ujazd  i włączając się z powrotem do DK40 tuż za granicą województw opolskiego i śląskiego, na terenie gminy Rudziniec.

Do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 będzie to  jednojezdniowa droga z dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania (2+1), a od tego skrzyżowania - czyli niemal połowy długości obwodnicy - o przekroju tradycyjnym w układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Droga będzie miała nawierzchnię bitumiczną. 

 

Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, na terenie gmin: Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec.

 

Korzyści

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, poprawiając połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Dzięki tej obwodnicy, z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z zakładów przemysłowych w Kędzierzynie - Koźlu Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i DK40 oraz w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim.

 

Kalendarium

- 15 października 2018 r. - podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy

- 20 listopada 2019 r. – uzyskanie zmienionej  decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach

 -27 stycznia 2020 r. - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID

- 5 czerwca 2020  - uzyskanie decyzji ZRID

- IV kw. 2022 r. - zakończenie robót