Ogłosiliśmy przetarg na remont fragmentu nawierzchni drogi krajowej nr 94
Do 14 lipca br. można składać oferty w przetargu na wymianę nawierzchni drogi krajowej nr 94 w m. Karczów

Postępowanie przetargowe obejmuje remont nawierzchni na odcinku o długości 0,56 km, w tym roboty budowlane polegające na:

- rozbiórce warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, warstwy wyrównawczej)

- oczyszczeniu i skropieniu warstw

- wykonaniu nowych warstw bitumicznych (warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej), w tym uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikiem na obiekcie mostowym taśmą bitumiczną

- ułożeniu statki wzmacniającej nawierzchnię

- robotach brukarskich

- wykonaniu oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej wraz z odtworzeniem punktu referencyjnego;

- regulacji (uzupełnieniu) poboczy destruktem asfaltowym

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert: cena (60%) oraz kryteria pozacenowe: termin realizacji (25%) i okres gwarancji (15%).