Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu


W celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg krajowych i autostrad na terenie województwa zachodniopomorskiego, wnioskodawca winien złożyć do organu zarządzającego ruchem (pod adresem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin), wniosek wraz z załączeniem trzech egzemplarzy projektu spełniającego wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).


Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, projekt powinien zawierać:


1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
a)  lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
b)  parametry geometrii drogi;
3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
7. nazwisko i podpis projektanta.


W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:
1. opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
2. powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
3. sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.
Projekt należy wykonać z w oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)


Do projektu powinny być dołączone opinie:
1. Komendy Wojewódzkiej Policji – Wydziału Ruchu Drogowego
2. Zarządów i organów zarządzających ruchem na drogach niższych kategorii, których również dotyczy projekt.


Tabela 1. Opinie, jakie powinny być załączone w przypadku projektów organizacji ruchu obejmujących drogi krajowe oraz ich skrzyżowania z innymi drogami z wyjątkiem dróg leżących w granicach miast na prawach powiatu.


Droga krzyżująca się z drogą krajową (kategoria) : Wymagana opinia
Zarządca drogi Organ zarządzający ruchem
wewnętrzna (nie posiadająca kategorii drogi publicznej) Zaświadczenie, że droga nie posiada kategorii drogi publicznej (z urzędu gminy)
gminna Urząd gminy Starosta powiatu
powiatowa Zarząd powiatu (Powiatowy Zarząd Dróg) Starosta powiatu
wojewódzka Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego


Organ zarządzający ruchem po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przesyła jeden egzemplarz projektu wnioskodawcy.