Opłata za zajęcie pasa
Opłata za zajęcie pasa

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z:
1) prowadzeniem robót w pasie drogowym;
2) umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz.1608)

Za zajęcie pasa drogowego:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty.
(Art.40 ust.12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)