Opłata skarbowa
Opłata skarbowa

Opłata skarbowa:

Opłacie skarbowej w wysokości 82 zł podlegają następujące zezwolenia wydawane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad:

 

 

  1. zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z wyjątkiem budowy lub przebudowy zjazdu do budynku mieszkalnego.
     

 

Powyższa opłata winna być wnoszona na następujący nr rachunku bankowego:

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wola
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie SA Nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

 

 

 

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa.

Zwolnione są od opłaty skarbowej:
• pełnomocnictwa udzielane małżonkowi , wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwa,
• pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• jednostki budżetowe;
• jednostki samorządu terytorialnego;
• organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłata skarbowa stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa winna być wnoszona na następujący nr rachunku bankowego:

 

 

 

Urząd Miasta Łodzi
GETIN BANK S.A. Nr rachunku: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016