Uzyskiwanie zezwoleń


Zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na wniosek zainteresowanego, wymaga:

 • lokalizacja (przebudowa) zjazdu z drogi krajowej
  (Za wydanie decyzji o lokalizacji zjazdu publicznego pobierana jest opłata skarbowa.)
 • lokalizacja urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej
 • umieszczenie reklam w pasie drogowym
   

Decyzje administracyjne dotyczące zajęcia pasa drogowego drogi krajowej wydaje w imieniu zarządcy drogi właściwy REJON Oddziału Łódzkiego GDDKiA
(tabela poniżej)

 • prowadzenie robót w pasie drogowym, 
 • umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Urządzeniami takimi są: kable energetyczne, telefoniczne, oświetleniowe, kanalizacja sanitarne i deszczowa, wodociąg ciepłociąg, gazociąg itp. 
 • umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 1. Wzory wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg krajowych wprowadzone Zarządzeniem nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 czerwca 2014.
 2. Za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej pobierane są opłaty.
 3. Warunki udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481).
   

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wydaje opinie dotyczące:

 

Podział sieci dróg krajowych w Oddziale GDDKiA w Łodzi