Wskazaliśmy wykonawcę, który dokończy obiekty mostowe na obwodnicy Wałcza

Oferta firmy Budimex, o wartości 40,84 mln złotych, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dokończenie obiektów mostowych w poprzek trasy głównej, zbiorników odparowujących i retencyjnych oraz dróg dojazdowych na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Wykonawca w ofercie przewidział skrócenie czasu realizacji do około 4 miesięcy (122 dni). Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyniku przetargu, po czym dokumentacja postępowania trafi do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu czynności kontrolnych będziemy mogli podpisać umowę.  Roboty na mostach i wiaduktach 

W ramach zamówienia zostaną dokończone roboty na obiektach mostowych obwodnicy. Są to w większości roboty wykończeniowe. Konstrukcja obiektów została wykonana przez poprzedniego wykonawcę. Elementem zamówienia są również zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki retencyjno-filtracyjne i drogi dojazdowe. 

 

Dokończenie pozostałych robót na obwodnicy  

Dokończenie robót na obwodnicy zostało podzielone na mniejsze przetargi według asortymentów pozostałych do wykonania prac. Dla przetargów na roboty drogowe i przetargu na roboty mostowe jesteśmy już po wyborze oferty najkorzystniejszej. W trakcie są jeszcze pozostałe 4 przetargi – na roboty na węzłach, elementy BRD, zieleń i kanał technologiczny. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020 roku.