Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dokończenie robót drogowych na obwodnicy Wałcza

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dokończenie robót drogowych na trasie głównej obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Wybrana została oferta firmy PORR S.A. o wartości 87,3 mln złotych. Wykonawca w ofercie przewidział skrócenie czasu realizacji do 5 miesięcy. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyniku przetargu, po czym dokumentacja postępowania trafi do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu czynności kontrolnych będziemy mogli podpisać umowę.Roboty na jezdniach głównych  GDDKiA 

Na większości przebiegu drogi pozostała do wykonania sama warstwa ścieralna nawierzchni, natomiast na fragmencie pomiędzy węzłami Wałcz Zachód i Wałcz Północ są to również niższe warstwy bitumiczne. Na początkowym odcinku obwodnicy zostaną również wykonane brakujące elementy odwodnienia. W ramach zamówienia zostanie wykonana część brakujących robót przy obiektach mostowych w ciągu obwodnicy. 

  

Dokończenie robót na obwodnicy 

Dokończenie robót na obwodnicy zostało podzielone na mniejsze przetargi według asortymentów pozostałych do wykonania prac. Jesteśmy w trakcie procedur przetargowych dla pozostałych przetargów. Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020 roku.