Deklaracja dostępności


Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/


Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.archiwum.gddkia.gov.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1 stycznia 2015 r..
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 marca 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

Nie jest spełnione kryterium 1.3.1 – Informacje i relacje
Nie jest spełnione kryterium 1.4.3 – Kontrast (minimalny)
Nie jest spełnione kryterium 2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie
Nie jest spełnione kryterium 4.1.1 – Parsowanie

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:


Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Marcelińska 94B/169 60-324 Poznań
NIP: 7792502487, REGON: 382381799, KRS nr: 0000768113

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest rzecznik@gddkia.gov.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 375 88 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Pobierz plik - dostępność architektoniczna.

Informacje dodatkowe

Do dnia 2020-12-31 zostaną dostosowane kryteria dostępności:

1.3.1 – Informacje i relacje
1.4.3 – Kontrast (minimalny)
2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie
4.1.1 – Parsowanie


Spełnienie powyższego wyczerpie dostosowanie strony https://www.archiwum.gddkia.gov.pl  do wymogów WCAG 2.1.