Rozpoczęliśmy procedurę przetargową dla obwodnicy Oświęcimia!

Tuż przed końcem 2019 r. ogłaszamy przetarg na projekt i budowę ostatniego z odcinków, które powstaną w ramach budowy drogi S1 Kosztowy - Bielsko - Biała, odcinka IV, którym jest obwodnica Oświęcimia (DK44 klasy GP). 30 grudnia 2019 r., ogłoszeniem na platformie zakupowej GDDKiA, rozpoczęła się procedura przetargowa. Zainteresowani wykonawcy mogą zapoznawać się z warunkami przetargu i składać oferty do 3 marca 2020 r. • Obwodnica Oświęcimia inwestycją międzywojewódzką w ciągu szlaku międzynarodowego
 • Szczególne podejście z powodu sąsiedztwa Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady

 

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/36228/Rozpoczyna-sie-procedura-przetargowa-dla-obwodnicy-Oswiecimia

 

 

Co musi zrobić przyszły wykonawca?

 

Przed wykonawcą, który wygra przetarg będzie:

- zaprojektowanie i wykonanie dwujezdniowej drogi krajowej klasy GP, obwodnicy Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie i zostanie dołączona do istniejącej DK44. Lokalizacja drogi obejmie województwa małopolskie i śląskie, powiaty oświęcimski i bieruńsko-lędziński oraz gminy Bojszowy i Oświęcim,

- uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,

- wybudowanie obiektów inżynierskich oraz infrastruktury towarzyszącej,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi.

 

Niezbędne będzie szczególne podejście

 

W ramach tego odcinka szczególnego podejścia wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz - Birkenau Byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa - Auschwitz - Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

 

Raport będzie również przedmiotem analizy ekspertów UNESCO, ponieważ obszar ten od 1979 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa. Wykonawca opracowując projekt budowlany. powinien analizować zawarte w nim rozwiązania pod kątem zgodności z zapisami zawartymi w tym raporcie, gdyż sprawą priorytetową jest bezkonfliktowe funkcjonowanie „dobra światowego dziedzictwa” oraz drogi krajowej.

 

Budowa obwodnicy Oświęcimia na tle całości zadania

 

Dzięki ogłoszeniu postępowania przetargowego na budowę południowej obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44 o długości ponad 9 km, przetargi na wszystkie odcinki realizacyjne drogi ekspresowej od Mysłowic do Bielska-Białej zostały ogłoszone w tym roku, a zakończenie budowy całego przebiegu S1 zaplanowane jest na 2023 rok.

 
Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 12,865 km
 • obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
 • trzy węzły drogowe (Kosztowy II, Lędziny, Bieruń)
 • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 15,165 km
 • trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze)

Odcinek III: Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:  

 • droga ekspresowa o długości 12,02 km
 • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
 • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa) oraz Dankowice Wschód (klasa III)
 • obwód utrzymania drogowego

 

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia o długości ok. 9,04 km

Wszystkie odcinki realizowane będą w formule „Projektuj i buduj”, a docelowo droga S1 będzie mieć 135 km długości. Stanie się nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

 

Skomplikowany proces przygotowań

 

Pierwsze prace projektowe związane z budową drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej, wraz z budową południowej obwodnicy Oświęcimia, rozpoczęły się w październiku 2006 r. Rok później zadanie zostało ujęte w pierwszym kompleksowym programie wieloletnim - Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 -2012, z terminem realizacji w latach 2011-2013.

 

Jednak ustalanie ostatecznego kompromisowego przebiegu drogi ekspresowej trwało blisko 10 lat. Było to spowodowane skomplikowanym charakterem terenu, przez który przebiega trasa:

 • tereny wydobywcze czterech kopalń (KWK Ziemowit, Piast, Brzeszcze, PG Silesia),
 • trzy obszary specjalnej ochrony Natura 2000 (Stawy w Brzeszczach, Dolina Dolnej Soły, Dolna Soła),
 • sąsiedztwo Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau Byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, czyli obszaru, który znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 • liczna zabudowa mieszkaniowa.

 

Najważniejsze decyzje dla budowy drogi ekspresowej wraz z obwodnicą Oświęcimia zapadały po 2015 r.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 30 czerwca 2016 r., przesądzając o wyborze ostatecznego wariantu drogi (wariant E).

 

9 czerwca 2016 r. GDDKiA wszczęła procedurę przetargową na opracowanie Koncepcji Programowej, a umowę w tym zakresie podpisano 22 listopada 2017 r.

 

15 marca 2017 r. Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycyjny dla budowy drogi ekspresowej S1 wraz z budową obwodnicy Oświęcimia, natomiast 12 lipca 2017 r. Rada Ministrów zaktualizowała Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), w którym ujęta została budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała.

 

 

Kalendarium dla S1 Kosztowy - Bielsko-Biała

 

30 czerwca 2016 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

15 marca 2017 r. - uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu Inwestycji

10 października 2019 r. - ogłoszenie przetargów na odcinki realizacyjne I-II

11 października 2019 r. - przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu na realizację S1 na odcinku Dankowice - węzeł Suchy Potok

30 grudnia 2019 r. - ogłoszenie przetargu na IV odcinek realizacyjny (obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44)

kwiecień 2020 r. - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinków I-III

lipiec 2020 r. - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinka IV

2021 - 2023 - planowany okres budowy