Opolszczyzna stawia na obwodnice - podsumowanie 2019 roku w opolskim Oddziale GDDKiA
Mapa drogowa Opolszczyzny ciągle się zmienia. W mijającym roku na terenie województwa opolskiego oddaliśmy do ruchu obwodnicę Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46, czyli ponad 3-kilometrowy odcinek na łączną kwotę ok. 51,3 mln zł. Aktualnie na różnych etapach zaawansowania realizowane są prace przy pięciu kolejnych obwodnicach.

Kolejna obwodnica pod ruchem

Obwodnica Myśliny została oddana do ruchu w listopadzie br. Stanowi ona kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo pełni rolę obwodnicy miejscowości: Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczniejszy niż dotychczasowy odcinek o długości 9,6 km. Po pozyskaniu finansowania i zabezpieczeniu środków wszczęliśmy postepowanie przetargowe i w listopadzie 2017 roku wyłoniliśmy wykonawcę. W czerwcu 2018 roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który już miesiąc później rozpoczął prace. Pierwszy kamień milowy  w postaci osiągnięcia 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej został osiągnięty w marcu tego roku. Wartość robót budowlanych na całej długości obwodnicy to prawie 35,5 miliona złotych. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

Prawie 70 km dróg w realizacji!

Na etapie realizacji pozostają cztery obwodnice na terenie Opolszczyzny oraz jedna realizowana na terenie województwa wielkopolskiego. Cztery z nich są realizowane w systemie Projektuj i Buduj i są to obwodnice: Kędzierzyna Koźla w ciągu DK40, Niemodlina w ciągu DK46, Olesna w ciągu przyszłej S11 i Praszki w ciągu DK45, przy czym umowę na dwie ostatnie podpisaliśmy 20 maja br.

 

W tym roku rozpoczęliśmy budowę obwodnicy Niemodlina oraz obwodnicy Kępna

Obwodnica Niemodlina będzie miała długość ok. 11,5 km i ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Na trasie drogi, o klasie technicznej GP, powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości 296 m. Wybudowana obwodnica Niemodlina poprawi przepustowość miejskich ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina, ale również wsi Brzęczkowice i Sosnówka. W  lipcu br. Wykonawca przystąpił do prac w terenie, a na placu budowy pojawił się ciężki sprzęt.

Odcinek ten zostanie oddany do ruchu w 2021 roku.

 

Na terenie województwa wielkopolskiego w br. rozpoczęto prace przy drugim etapie obwodnicy Kępna. Obwodnica Kępna, w ciągu nowego odcinka drogi ekspresowej S11, realizowana jest w dwóch etapach. W pierwszym, na który umowę podpisaliśmy w październiku 2015 roku, powstał odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 3,6 km, prowadzący na północ od węzła Kępno na S8.  Obecnie realizowana jest druga część tego zadania tj. przedłużenie trasy na południe od drogi ekspresowej S8. Umowę w systemie Projektuj i buduj podpisaliśmy w październiku 2017 roku, a jej wartość wynosi 122,6 mln złotych. W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,8 km oraz łącznik z istniejącą drogą krajową drogą krajową nr 11 o długości ok. 1,3 km. 14 czerwca 2019 roku otrzymaliśmy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a cztery dni później przekazaliśmy Wykonawcy plac budowy. Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ - południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i uprości się połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa.

Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w 2021 roku.

 

Kolejne obwodnice, których budowa rozpocznie się w 2020r.

Obwodnica Olesna jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca inwestycji zaprojektuje i wybuduje obwodnicę o łącznej długości 24,8 km za ok. 667,6 mln zł. Projektowana obwodnica to droga klasy technicznej S, droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami oraz kolejne dwa ronda w ciągu przebiegu obwodnicy. Prace projektowe na tym zadaniu realizowane są zgodnie z harmonogramem. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa celem złożenia wniosku o ZRID w pierwszym kwartale 2020 roku.

Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2022 roku.

 

Obwodnica Praszki również jest realizowana w systemie Projektuj buduj. Wykonawca inwestycji, zaprojektuje i wybuduje obwodnicę o łącznej długości 12,8 km za ok. 171,5 mln zł. Projektowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Prace projektowe na tym zadaniu realizowane są zgodnie z harmonogramem. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa celem złożenia wniosku o ZRID w pierwszym kwartale 2020 roku. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2022 roku.

 

W październiku 2018 roku podpisano umowę na projekt i budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 o długości 14,6 km. Wykonawca inwestycji, zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 220,6 mln zł. W ramach inwestycji powstanie 19 obiektów inżynierskich oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aktualnie trwają prace projektowe oraz procedowana jest zmiana decyzji środowiskowej. Uzyskanie zmiany decyzji umożliwi przygotowywanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o ZRID w pierwszym kwartale 2020 roku. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w 2022 roku.

 

Inwestycje na etapie przygotowania

Na etapie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa drogi ekspresowej S11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). W lipcu br. odbyło się posiedzenie KOPI, na którym rekomendowanym do realizacji wariantem jest wariant W2B. Wariant ten będzie przedstawiony do wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą planujemy uzyskać w II kw. 2020 roku.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała w październiku 2018 r. zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury Program Inwestycji dla przeprowadzenia prac przygotowawczych dla obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39, tj. zlecenia opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz zlecenia opracowania Koncepcji Programowej (KP).

Umowa na prace projektowe etapów STEŚ i KP dla obwodnicy Brzegu została podpisana 15.04.2019 r. Na wykonanie pierwszego etapu umowy, tj. opracowanie STEŚ, biuro projektowe ma 18 miesięcy (październik 2020), po czym zostanie złożony wniosek o DŚU.

Spośród przedstawionych propozycji, zostały wybrane trzy optymalne warianty przebiegu, które następnie zostaną poddane bardzo szczegółowym i szerokim analizom zgodnie z zasadami STEŚ. Ich badanie zakończy się opracowaniem wielokryterialnej analizy porównawczej w celu wyłonienia wariantu przebiegu najbardziej optymalnego.

 

Poprawiamy bezpieczeństwo oraz komfort na drogach krajowych

W mijającym roku na terenie województwa opolskiego zrealizowaliśmy także zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polegające na remontach nawierzchni, budowie chodników i sygnalizacji świetlnych.

 

Remont jezdni południowej autostrady A4, tj. jezdni w kierunku Katowic, na wysokości Góry Św. Anny, pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle rozpoczęliśmy pod koniec lipca br., a zakończyliśmy pod koniec września br. Zaplanowane w tym roku prace prowadzone były na ponad 7-kilometrowym odcinku.

W ramach remontu wykonano m.in. budowę nowego oraz rozbudowę istniejącego przejazdu awaryjnego, wymianę warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, ścinkę zawyżonych poboczy, remont odwodnienia autostrady, wymianę betonowych barier ochronnych, remont obiektów mostowych, odtworzenie oznakowania poziomego, montaż punktowych elementów odblaskowych.

Całkowity koszt zadania wyniósł około 18 mln zł.

 

W marcu br. zakończyliśmy prace przy rozbudowie DK45 na odcinku Reńska Wieś – Większyce - Poborszów. Inwestycja miała na celu rozbudowę drogi krajowej nr 45 na długości około 7,2 km polegającą na przebudowie w Reńskiej Wsi skrzyżowania dróg krajowych nr 45,38 i drogi wojewódzkiej nr 418 na rondo turbinowe. Poza budową ronda w Reńskiej Wsi przebudowane zostały 3 skrzyżowania w Większycach i Komornie, wykonane zostały przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe oraz przebudowano zatoki autobusowe. Dzięki uzyskaniu przez wykonawcę zgody na zamknięcie drogi i pełną mobilizację sił na budowie, droga została oddana do ruchu pół roku wcześniej.

 

Prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 38 na odcinku Granica Państwa – Pietrowice o długości ok. 2,75 km zakończyliśmy w maju br. Zakres prac obejmował poszerzenie jezdni w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów technicznych, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, parkingu wraz z miejscami postojowymi, zatok autobusowych, przepustów pod korpusem jezdni oraz zjazdów do przyległych działek. W ramach inwestycji przebudowane zostały dwa skrzyżowania w przygranicznych miejscowościach Pietrowice i Mokre Kolonia.

 

We wrześniu 2019 roku oddaliśmy do użytku rondo w ciągu DK 94 na odcinku Walidrogi – Nakło. Inwestycja obejmowała budowę m.in. ronda na skrzyżowaniu DK 94 z drogą powiatową nr 1712 O, ciągu pieszo-rowerowego o długości blisko kilometra oraz dwóch zatok autobusowych. Wybudowana infrastruktura została wyposażona również w oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa ronda była podyktowana występującym na tym odcinku znacznym ruchem poprzecznym z dróg podporządkowanych, zwłaszcza z Tarnowa Opolskiego (droga powiatowa nr 1712 O) do Opola (droga krajowa nr 94). Duże prędkości przy jednoczesnym wysokim natężeniu ruchu drogowego powodowały, że włączenie się do ruchu z dróg podporządkowanych na drogę krajową było bardzo niebezpieczne. Na tym odcinku drogi, od wielu lat, dochodziło do licznych wypadków.