Dzieje się na budowach A1 i S1

Warunki pogodowe sprzyjają realizacji inwestycji drogowych. Wykonawcy dobrze wykorzystują ten czas. Na obwodnicy Częstochowy wykonawca jeszcze w tym miesiącu planuje zakończenie układania warstwy nawierzchni betonowej.Na obiektach WD350 i 351, które stanowią cześć węzła Mykanów, wykonywano korpus i skrzydła przyczółków oraz zbrojenia filarów. Na przejściach dla zwierząt średnich wbito ścianki szczelne. Prowadzono prace zbrojarskie, fundamentowe oraz montowano prefabrykaty skrzynkowe.

 

Recykling w praktyce

Realizacja robót drogowych na tym etapie kontraktu polegała głownie na odhumusowaniu dróg serwisowych, wykonywaniu wykopów i nasypów, układaniu podłoża pod nasyp i konstrukcję nawierzchni. Na drogach serwisowych wzmacniano podłoże poprzez wykonanie warstw mrozoochronnych, wykonywano tymczasową nawierzchnię z destruktu bitumicznego wykorzystując do tego materiał z recyklingu z nawierzchni trasy głównej. Na drodze powiatowej DP1018S w Grabowej wykonywano przepusty drogowe.

 

Kanalizacja i instalacje

Sukcesywnie wykonywana jest likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej. Trwają prace przy przebudowach kolizji telekomunikacyjnych oraz sieci niskiego i średniego napięcia. Kontynuowane są prace przy budowie kanałów deszczowych oraz sieci drenarskich. Wykonywana jest również przebudowa kolizyjnych instalacji wodociągowych oraz gazociągu. W październiku rozpoczęto też prace przy budowie zbiorników infiltracyjnych, podziemnych oraz retencyjnych.

 

Autostradowa obwodnica Częstochowy (A1, węzeł Częstochowa Północ (Rząsawa) - węzeł Częstochowa Południe (Blachownia))

Wykonawca zrealizował już ponad 90 % nawierzchni z betonu cementowego wraz z całą konstrukcją nawierzchni jezdni trasy głównej autostrady A1. Zakończenie układania warstwy nawierzchni betonowej wykonawca planuje jeszcze w tym miesiącu. Łącznie ułożono 291 074 m2 nawierzchni z betonu cementowego oraz 276 255 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.Oprócz tego finalizowane są prace pozostałych asortymentów robót, takich jak uciąglenie trasy głównej na obiektach i przejazdach tymczasowych, humusowanie i obsianie skarp oraz pasa rozdziału. Wykonywane są pobocza oraz układanie ścieku przykrawędziowego, umocnienia skarp, rowów i ścieków. Wykonawca montuje słupy ekranów akustycznych i ustawia bariery ochronne. Na pozostałych drogach nadal trwa układanie warstw konstrukcyjnych, montaż barier i poręczy ochronnych dla pieszych, wykonywane są prace brukarskie, humusowanie i profilowanie skarp i rowów wraz z obsiewem, a także kontynuowane są pozostałe roboty rozbiórkowe.

 

Odwodnienie na obwodnicy Częstochowy

Na bieżąco realizowane są również prace przy odwodnieniu i budowie kanalizacji deszczowej autostrady i dróg poprzecznych, roboty melioracyjne, budowa zbiorników i kanałów hydrotechnicznych, oświetlenie dróg, roboty elektroenergetyczne, budowa kanału technologicznego, przebudową linii telekomunikacyjnych. Ponadto wykonawca wykonuje prace wykończeniowe obiektów i sukcesywnie zgłasza kolejne obiekty dróg poprzecznych do pozwolenia na użytkowanie. Są to obiekty:wiadukt drogowy nr 355 w ciągu drogi gminnej łączącej miejscowości Wierzchowisko i Kolonia Wierzchowisko,wiadukt drogowy nr 361 w ciągu drogi krajowej nr 43 relacji Kłobuck – Częstochowa, wiadukt autostradowy nr 363 nad drogą powiatową nr 2048S relacji Kalej – Szarlejka w gminie Wręczyca Wielka, wiadukt kolejowy nr 373 w ciągu linii kolejowej nr 61 relacji Kielce – Fosowskie w rejonie projektowanego ronda na węźle Blachownia, wiadukt autostradowy nr 375 nad projektowaną łącznicą BC węzła Blachownia, wiadukt autostradowy nr 370 nad drogą powiatową nr 1076S łączącą miejscowość Konradów z Częstochową, wiadukt drogowy nr 367 w ciągu drogi gminnej nr 601106S łączącej miejscowość Stara Gorzelnia z Częstochową, wiadukt drogowy nr 369 w ciągu drogi powiatowej nr 1047S łączącej miejscowości Stara Gorzelnia i Łojki, przepusty nr 20, 24 i 25.

 

Wodociąg naprawiony

Sukcesem zakończyła się również naprawa wodociągu na kładce technologicznej zlokalizowanej przy wiadukcie drogowym nr 356 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483. Pisaliśmy już o tym:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35675/Zaawansowane-prace-na-A1-na-wysokosci-Czestochowy

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35418/Kolejne-poprawki-po-poprzednim-wykonawcy-na-obwodnicy-Czestochowy

 

Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie

Prace na tym odcinku drogi ekspresowej skupiały się głownie na kontynuacji rozpoczętych już prac, w szczególności związanych z realizacją przyczółków na wszystkich obiektach mostowych, budowy nasypów i wykopów wraz ze zbrojeniem ich konstrukcji, wykonania  warstw wzmacniających i odsączających konstrukcji drogi, robót sieciowych i przezbrojeniowych. Na szczególną uwagę zasługują prace na obiekcie nr WE-4/2, nad drogą krajową nr 78, gdzie montowane były belki prefabrykowane.