Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym


 

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014, z póżn. zm.1))

 

Link do strony RCL z ostatnim opublikowanym tekstem jednolitym ww. ustawy:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2014/1

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r.  poz. 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123.

 

Akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z późn. zm.)   

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/12/116
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1644/1

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 45)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/45/1

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/6/35

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2063)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2063/D2018000206301.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej (Dz. U. poz. 1671)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1671/D2017000167101.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą (Dz. U. poz. 467)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/467/D2012000046701.pdf

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego (Dz. U. Nr 102, poz. 1071)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2004/s/102/1071/D2004102107101.pdf

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2011/s/63/323/D2011063032301.pdf