Ustawa o drogach publicznych


 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.1))

 

Link do strony RCL z ostatnim opublikowanym tekstem jednolitym ww. ustawy:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2068/1


 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716.

 

Akty wykonawcze:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz. U. Nr 32, poz. 363). http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2001/s/32/363

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 741, z późn. zm.) 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/741/1

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1819/1

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r. poz. 1608). http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1608/D2014000160801.pdf

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1264)  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1264/1

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów  i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  (Dz. U. Nr 67, poz. 582). http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/67/582

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/67/583

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji (Dz. U. Nr 121, poz. 819) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/121/819

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 890, z późn. zm.) 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/890/D2018000089001.pdf

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2071/D2018000207101.pdf

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej (Dz. U. Nr 77, poz. 417) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/77/417

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r.  w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych (Dz. U. poz. 1406, z późn. zm.) 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1406/D2015000140601.pdf

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2015/1

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej (Dz. U. poz. 1845) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1845/D2015000184501.pdf

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych  oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1mb kanału technologicznego 
(Dz. U. poz. 957) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/957/1

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1859) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1859/1

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz. U. poz. 878) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/878/D2017000087801.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1750) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1750/1

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz. U. poz. 442)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/442/1

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz. U. poz. 1846) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1846/1

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2019 r. wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot (Dz. U. z 2019 r. poz. 1492) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1492/D2019000149201.pdf