GDDKiAW Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym funkcjonuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony uzyskanym w roku 2014 certyfikatem akredytacji o numerze AB 1481, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat ten stanowi formalne potwierdzenie kompetencji Laboratorium do świadczenia usług badawczych oraz gwarancję rzetelności wykonywanych badań materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych do budowy dróg i mostów oraz bieżącego utrzymania. Laboratorium zgodnie z funkcjonującym systemem zarządzania oferuje i dostarcza swoim Klientom usługi badawcze, wraz z pobieraniem próbek spełniając oczekiwania Klienta, zapewniając najwyższą jakość badań, a także ochronę poufnych informacji i praw własności. Klientem Laboratorium są zarówno komórki organizacyjne GDDKiA, jak również Nadzory Inwestorskie na kontraktach.