Działamy, aby A1 była przejezdna w tym roku

20 września 2019 r. GDDKiA wszczęła trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.Przedmiotem tych zamówień są roboty zmierzające do ukończenia inwestycji budowy autostrady A1 na odcinku Częstochowa Północ – Częstochowa Blachownia. Wszystkie 3 zamówienia realizowane będą w formule „Buduj”. Zamówienia dotyczą:

 

 1. Montażu barier ochronnych na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa. Zamówienie obejmuje wykonanie i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie barier ochronnych autostrady A1 dla udrożnienia ruchu na autostradzie A1 z włączeniem jej do drogi krajowej DK1 na węźle Częstochowa Północ. Roboty mają być ukończone w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

2. Wykonania oznakowania poziomego i pionowego na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa. Zakres zmówienia realizowany będzie dla potrzeb udrożnienia autostrady A1 od węzła Częstochowa Południe poprzez węzeł Częstochowa Blachownia z włączeniem jej do drogi DK1 na węźle Częstochowa Północ (dawniej Rząsawa). Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy dla robót związanych z udrożnieniem ruchu (z dopuszczalnym zastosowaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego). Całkowite zakończenie przedmiotu umowy uwzgledniające docelowe oznakowanie poziome grubowarstwowe to 30 czerwca 2020 r.

 

3. Wykonania ogrodzenia autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa. Roboty mają być ukończone w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Zlecamy realizację robót mających na celu ukończenie tej inwestycji w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zwiększenia dostępu do udziału realizacji robót z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Działanie takie powinno jednocześnie zaowocować zwiększeniem konkurencji między wykonawcami.

 

GDDKiA również zaprosi potencjalnych wykonawców na spotkanie, aby udzielić odwiedzi na pytania dotyczące tych postepowań. To spotkanie odbędzie się 25 września br. o godz. 9:00 w siedzibie katowickiego oddziału GDDKiA przy ul. Myśliwskiej 5 w Katowicach. Ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone na platformie zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona przez Zamawiającego na platformie zakupowej po opublikowaniu w ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Termin składania ofert dla tych postepowań został wyznaczony na 4 października br. Oferty będą składane za pośrednictwem platformy zakupowej.