GDDKiA wypłaca pieniądze w ramach solidarnej odpowiedzialności dla podwykonawców, którym nie płaci firma Energopol Szczecin

Firma Energopol Szczecin realizująca kilka inwestycji drogowych na zlecenie GDDKiA na terenie województwa zachodniopomorskiego (obwodnica Wałcza, przebudowa węzła Kijewo i autostrady A6) od początku tego roku nie reguluje dużej części swoich zobowiązań dla podwykonawców usługodawców i dostawców (PUD). Podmioty te są zabezpieczone przez płatności bezpośrednie, które mogą uzyskać od GDDKiA. Dotychczas wypłaciliśmy PUD na wspomnianych powyżej inwestycjach około 38 mln złotych, z tego na samej obwodnicy Wałcza około 22 miliony złotych. Ta sytuacja nie jest standardowym sposobem prowadzenia kontraktu, jest to procedura awaryjna, która została wdrożona i jest skutecznie realizowana.Każdy wniosek o płatność bezpośrednią jest analizowany indywidualnie w oparciu o przepisy prawa i warunki kontraktu. Łącznie takich wniosków dla samej obwodnicy Wałcza wpłynęło około 150, z czego około 90 wniosków zostało już uznanych, kilkanaście odrzucono, m.in. z powodów braku związku z realizowaną inwestycją, a pozostałe są w trakcie rozpatrywania. Wszystkie kwoty z zaakceptowanych wniosków, w których występuje odpowiedzialność GDDKiA, są podwykonawcom wypłacane. Natomiast nie wszystkie wnioski o płatność bezpośrednią spełniają przesłanki umożliwiające zapłatę. Chodzi tu chociażby o uznanie umów zawartych przez określone podmioty za umowy podwykonawcze (umowa musi być zawarta w formie pisemnej, o charakterze odpłatnym, a jej przedmiotem musi być część zamówienia publicznego). Niektóre wnioski dotyczyły usług wykonanych przed ich zaakceptowaniem przez GDDKiA lub nadzór inwestorski, czyli nie wpisanych wcześniej do zakresu prac. Przykładem wniosków, które zostały odrzucone, są te, które dotyczyły płatności wynikających z umów w przedmiocie zapewnienia dyspozycyjności pracowników. Umowy te nie precyzowały zakresu robót, do których byli oddelegowani pracownicy, a w niektórych przypadkach dotyczyły kilku inwestycji. Sprawę rozwiązałoby wypełnienie swoich zobowiązań przez Energopol Szczecin, niestety spółka ta pomimo świadomości problemów z częścią wniosków do dzisiaj nie uregulowała swoich zobowiązań.

 

GDDKiA będzie w dalszym ciągu prowadzić wszelkie działania zmierzające do ochrony podwykonawców w ramach obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższą sytuacją kilku usługodawców, którzy nie dostali płatności od firmy Energopol Szczecin, zorganizowało protest na DK10 w Wałczu. GDDKiA wypłaca na bieżąco wszelkie należności w ramach solidarnej odpowiedzialności dla PUD, jednak w niektórych przypadkach taka odpowiedzialność nie występuje, np. z powodu braku powiązania zgłaszanych roszczeń i realizowanych prac na placu budowy. W takich przypadkach poszkodowani przedsiębiorcy powinni  egzekwować swoje należności bezpośrednio od firmy Energopol Szczecin.

 

GDDKiA chroni podwykonawców

 

W ramach prowadzonych działań chroniących prawo do należytej zapłaty dla przedsiębiorców realizujących prace i usługi na placach budów został uruchomiony specjalny „Serwis dla podwykonawców” -

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

 

  1. Informacja dla podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji GDDKiA
  2. Procedura płatności GDDKiA w przypadku braku płatności od Wykonawcy
  3. Uwagi praktyczne dla podwykonawców, dostawców i usługodawców
  4. Wzory wniosków i oświadczeń
  5. Przepisy
  6. Strony internetowe kontraktów