Będzie projekt dla obwodnicy Zawiercia

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy II odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Na oferty czekamy do 24 września 2019 r.Kryteria oceny ofert

W przetargu zastosowaliśmy kryteria udzielenia zamówienia: cena i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, gdzie cena stanowi 60%, a doświadczenie 40%.

 

W jakim celu

Planowane zamówienie to przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji budowy II odcinka obwodnicy  (Kromołów - Żerkowice), stanowiącej dalszą część obwodnicy Poręby i Zawiercia. Zadanie te będzie realizawane fromule tradycyjnej "buduj". W ten zakres nie wchodzi zaprojektowanny juz odcinek obwodnicy IIB stanowiacy włączenie obwodnicy do istniejącego śladu DK78. Przypominamy, żę pierwszy przetarg na realizację obwodnicy Poręby i Zawiercia do Żerkowic został unieważniony za sprawą ofert przewyższających kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia. Ogłosiliśmy już ponowny przetarg na realizację w systemie projektuj i buduj I odcinka, Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów). O tym postepowaniu pisalismy tu: https://tinyurl.com/y5l8zgsp.

 

Zakres prac wykonawcy

  1. wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania (Etap I, II, III, IV);
  2. opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej (Etap V);
  3. pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji (Etap VI).

 

Harmonogram

Wykonawca na wykonane całego zadania będzie miał 112 miesięcy, na co składa się:

  1. 17 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych;
  2. 7 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
  3. 88 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy. 

 

Mapa Orientacyjna

GDDKiA