Najkorzystaniejsza oferta na budowę sygnalizacji w Nakle Śląskim (DK78) wybrana

31 lipca 2019 roku wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na budowę sygnalizacji świetlnej w m. Nakło Śląskie (DK78) w km 80+060 na skrzyżowaniu z ul. Szeroką.Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Inżynierii Ruchu W. Sylwestrzak i s-ka Spółka Jawna z Bytomia. Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 348 090,00zł.

Oferta otrzymała największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, tj. łącznie: 100,00 pkt, w tym:

- w kryterium „Cena” – 60,00 pkt.,

- w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” - 30,00 pkt,

- w kryterium „Okres gwarancji jakości” – 10 pkt.

Zamówienie realizowane będzie w formule „Projektuj i buduj”.

 

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przyczyni się do bezpiecznego przejazdu pojazdów z wlotów bocznych. Wykonanie inwestycji poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego między innymi poprzez wyeliminowanie wypadków (zdarzeń) w obszarze oddziaływania skrzyżowania.

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie docelowej organizacji ruchu i wykonanie robót polegających na budowie sygnalizacji świetlnej acyklicznej z akomodacją grup kołowych pracującą w trybie „zielone w arterii”, poprzez rozbudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 78 w km 80+060 w m. Nakło Śląskie wraz z robotami drogowymi w niezbędnym zakresie.

 

Zakres zamówienia obejmuje m.in.

- wykonanie aktualnych map do celów projektowych;

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem drogowym w niezbędnym zakresie;

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji oraz innych dokumentów formalnych, niezbędnych do realizacji;

- opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przedłożenie do zatwierdzenia w GDDKiA Odział w Katowicach projektu tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby prowadzenia robót oraz kompletnego projektu docelowej organizacji ruchu z programem sygnalizacji,

- wykonanie robót drogowych w niezbędnym zakresie;

- budowę sygnalizacji świetlnej poprzez rozbudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DK 78 w m. Nakło Śląskie na skrzyżowaniu z ulicą Dworcową i Szeroką.

 

Przetarg nieograniczony został wszczęty 27 czerwca 2019 roku, otwarcie ofert nastąpiło 12 lipca 2019 roku, a wybór najkorzystniejszej oferty: 31 lipca 2019 roku.