Opłaty


Za prowadzenie robót i umieszczenie sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. nr 118 poz. 886 z 2011r.)

 

§ 1. Rozporządzenie określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym drogi, której zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwanym dalej „pasem drogowym”;
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "urządzeniami";
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4,  z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 1. chodników, poboczy, placów w ciągach dróg krajowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz pasów dzielących – 2zł; 
 2. jezdni do 20 % szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz elementów drogi wymienionych w pkt 1, jeżeli znajdują się w pasie drogowym – 3zł;       
 3. jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości – 6zł;           
 4. jezdni powyżej 50 % do 100 % szerokości – 10zł;       
 5. pozostałych elementów pasa drogowego – 1zł.                                                                     

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

 

Lp.

Lokalizacja urządzenia w terenie

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

1

Poza obszarem zabudowanym

80zł

32zł

16zł

2

W obszarze zabudowanym

40zł

16zł

8zł

 
 1. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
 2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 5.1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, z zastrzeżeniem § 6, stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,20 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się, z zastrzeżeniem § 6, następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:

 

Lp.

Lokalizacja urządzenia w terenie

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

1

Poza obszarem zabudowanym

20zł

12zł

4zł

2

W obszarze zabudowanym

20zł

6zł

2zł

 

 3. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się, z zastrzeżeniem § 6, roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 20 zł.

§ 6. Przepisy § 5 stosuje się w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej, przewidzianej w tym przepisie, z rynkiem wewnętrznym.