Kolejne odcinki dróg z unijnym dofinansowaniem. Blisko 1,5 mld zł

Blisko 1,5 mld zł ze środków unijnych zasili budowę drogi ekspresowej S7 pomiędzy Olsztynkiem a Płońskiem oraz trzech obwodnic Nowego Miasta Lubawskiego, Dąbrowy Tarnowskiej i Myśliny.GDDKiA

4 umowy o dofinansowanie ze środków UE

25 czerwca 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 4 umowy o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Ich łączna wartość to ponad 2,52 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 1,48 mld zł.

Umowy obejmujące poniższe inwestycje podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Dofinansowane projekty drogowe:

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek - Płońsk na odcinku Napierki - Płońsk

 • wartość całkowita projektu: 1 936 580 895,83 zł,
 • wartość dofinansowania z UE: 1 043 836 933,77 zł,
 • beneficjent: GDDKiA

Projekt zakłada budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Płońsk o długości 71,21 km. Droga ekspresowa S7 na odcinku Napierki - Płońsk stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T (Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie, Gdańsk - Warszawa - Katowice)

Zakres inwestycji:

 • budowa drogi S7 o długości 71,21 km,
 • budowa 9 węzłów drogowych w ciągu S7,
 • budowa 4 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I,
 • dostosowanie istniejących odcinków DK 7 klasy G do przyszłej funkcji i klasy dróg na długości ok. 37,38 km,
 • remont mostu nad rzeką Wkrą w ciągu DK7 w Strzegowie,
 • budowa Systemu Zarządzania Ruchem w zakresie elementów ITS,
 • budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt będzie realizowany do 12 maja 2021 r.

 

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawniającego ruch tranzytowy. Przyczyni się również do poprawy warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

 

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15

 • wartość całkowita projektu: 391 856 742,88 zł,
 • wartość dofinansowania z UE: 303 554 728,87 zł,
 • beneficjent: GDDKiA

Projekt zakłada budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości ok. 17,73 km.

Zakres inwestycji:

 • budowa 4 skrzyżowań jednopoziomowych typu rondo,
 • budowa obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
 • budowa zaplecza technicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi,
 • budowa miejsc umożliwiających wprowadzenie systemu preselekcji wagowej.

 

Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowana infrastruktura drogowa, która przyczyni się do odciążenia miasta od nadmiernego ruchu tranzytowego i podniesienia standardu życia lokalnej społeczności poprzez zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin na drogach alternatywnych.

Projekt będzie realizowany do połowy 2021 r.

 

Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73

 • wartość całkowita projektu: 145 171 000,00 zł,
 • wartość dofinansowania z UE: 92 219 339,19 zł,
 • beneficjent: GDDKiA

Projekt zakłada budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73
o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 6,92 km. Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po zachodniej stronie miasta Dąbrowa Tarnowska.

 

Zakres inwestycji:

 • przebudowa istniejącej drogi nr 73 na fragmencie dowiązania projektowanej obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej do istniejącej DK nr 73,
 • budowa czterech rond,
 • budowa obiektów inżynierskich: mostu, wiaduktów, przepustów (w części wykorzystywanych jako przejścia dla zwierząt), muru oporowego w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
 • budowa i przebudowa odcinków innych dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
 • budowa ekranów dźwiękochłonnych,
 • budowa i przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • budowa oświetlenia drogowego.

Dzięki realizacji inwestycji zostanie stworzony bezpieczny odcinek drogi krajowej zapewniający wysoki komfort ruchu drogowego, poprawi się komfort życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.   

Projekt będzie realizowany do kwietnia 2020 r.

 

Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu DK 46

 • wartość całkowita projektu: 51 264 065,00 zł,
 • wartość dofinansowania z UE: 35 507 101,85 zł,
 • beneficjent: GDDKiA

Projektu zakłada budowę obwodnicy Myśliny w ciągu DK 46 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 3,15 km. Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po południowo - wschodniej stronie miasta Myślina. Projekt jest elementem ciągu drogowego łączącego okoliczne ośrodki miejskie z siecią TEN-T.

  Zakres inwestycji:

 • budowa skrzyżowania jednopoziomowego,
 • budowa obiektów inżynierskich (wiadukty, przepusty) w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury,
 • budowa dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
 • przebudowa dróg krzyżujących się z projektowaną obwodnicą,
 • budowa oraz przebudowa elementów infrastruktury drogowej (ekrany  akustyczne, chodniki, zatoki autobusowe),
 • budowa urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt będzie realizowany do 22 października 2019 r.