Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi S1 Przybędza – Milówka

11 maja 2019 roku wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi S1 Przybędza – Milówka (tzw. Obejście Węgierskiej Górki), którą złożyło Konsorcjum firm, gdzie liderem jest MIRBUD S. A. Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 1 378 952 702,84 zł brutto w czasie 34 miesięcy, w formule „Projektuj i buduj”. Do czasu na realizację robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca), natomiast w przypadku pierwszych 7 miesięcy umowy, przeznaczonych na projektowanie liczony jest każdy miesiąc.GDDKiA Inwestycja będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”. Dlatego wykonawca musi w pierwszej kolejności opracować dokumentację projektowo-wykonawczą oraz uzyskać niezbędne decyzje umożliwiające wykonanie robót budowlanych oraz dopuszczenie do użytkowania budowanego odcinka drogi o długości 8,530 km. Droga S1 na odcinku Przybędza - Milówka będzie posiadała dwa typy przekroju:

• jednojezdniowy – jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, na odcinku przed i za tunelami

• dwujezdniowy – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, na odcinku tunelowym oraz miedzy tunelami. Długość tuneli to ok. 830 m i 1000 m.

Na początku i końcu odcinka rozbudowane zostaną o brakujące łącznice – węzły „Przybędza” i „Milówka” wykonane częściowo w ramach budowy sąsiednich odcinków.

 

Kalendarium:

1. Nazwa zadania: Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

2. Data wszczęcia postępowania: 17 stycznia 2018 r.

3. Ostateczny termin składania ofert: 13 czerwca 2018 r.

4. Informacja z otwarcia: otwarcie ofert nastąpiło 13 czerwca 2018 roku, w postępowaniu złożono 7 ofert. Ofertę z najniższą ceną złożyła firma TOTO Sp. p. A Construzioni Generali – 1 181 722 055,38 zł brutto, ofertę z najwyższą ceną złożyło konsorcjum firm METROSTAV POLSKA S.A. (lider), MERTOSTAV a.s. (członek) – 1 794 813 938,35 zł brutto.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 24.10.2018 r., za cenę 1 181 722 055,38 zł zadanie zrealizować miała firma TOTO Sp. p. A Construzioni Generali. Do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty. Krajowa Izba Odwoławcza 11.12.2018 r. wydała wyroki, które unieważniły wybór oferty najkorzystniejszej. GDDKiA została zobowiązana do powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

Działając zgodnie z wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt. KIO 2281/18, sygn. akt KIO 2286/18, sygn. akt KIO 2291/18) Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty uznanej przez Zamawiającego za najkorzystniejszą oraz przystąpił do powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Jednocześnie na ww. orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, za pośrednictwem Urzędu Zamówień Publicznych, została złożona w styczniu 2019 roku skarga do Sądu Okręgowego w Katowicach przez Wykonawcę - Konsorcjum Firm: China Railway 14 Bureau Group Co., Ltd. Tiejian Building A, 2666, Aoti West Road, 250101 Jinan, Chiny oraz Polbud-Pomorze sp. z o.o. Łącko 18, 88-170 Pakość.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach oddalił przedmiotową skargę i uznał ją za niezasadną. Po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w związku z Wyrokiem KIO z 11.12.2018 r. (sygn. akt: KIO 2281/18, 2286/18, 2291/18) oraz Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 07.05.2019 r. (sygn. akt XIX Ga 130/19), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Konsorcjum:

LIDER - MIRBUD S. A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice

PARTNER – PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW KOBYLARNIA S. A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

PARTNER – PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA ZRZESZENIE BUDOWLANE „INTERBUDMONTAŻ” ul. T. Strokacha budynek 1 03148 Kijów, Ukraina

 

Pełna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i grafika przedstawiająca przebieg drogi – w załączonych plikach.