Wymiana opon/kół wraz z wyważaniem, przechowywanie opon/kół oraz ich utylizacja dla samochodów służbowych GDDKiA Oddziału w Łodzi
Wymiana opon/kół wraz z wyważaniem, przechowywanie opon/kół oraz ich utylizacja dla samochodów służbowych GDDKiA Oddziału w Łodzi

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy PZP. Oferty należy składać zgodnie z ogłoszeniem i opisem przedmiotu zamówienia na załączonych formularzach ofertowych i cenowych. Formularze muszą być podpisane i opieczętowane. Oferty, które zostaną złożone w nieprawidłowy sposób (brak podpisów, brak pieczęci, złożone na formularzach innych niż załączone, złożone po terminie) nie będą rozpatrywane.