Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi


Dla szkód powstałych na drogach na terenie województwa łódzkiego zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w odniesieniu do szkód zgłoszonych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami krajowymi województwa łódzkiego, właściwą jednostką jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.

 

Zgłoszenie szkody

nr. polisy OC: 1301N00003988

 

Szkodę można zgłosić:

1. Telefonicznie na infolinię ubezpieczyciela:

- nr tel: 801 00 22 88,
- dla telefonów komórkowych nr tel: 22 203 27 01

 

2. Drogą elektroniczną:

 1. Wysyłając wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ” pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl
 2. Wysyłając wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ” pocztą elektroniczną na adres e-mail Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.: szkody3@maxima-fides.pl  (kontakt telefoniczny: 42 636 64 98 wew. 38).

   

  3. Pisemnie - drogą pocztową wysyłając poprawnie uzupełniony formularz zgłoszenia szkody wraz z załącznikami na adres Oddziału GDDKiA w Łodzi:

  GDDKiA Oddział w Łodzi

  ul. Irysowa 2

  91-857 Łódź

   

  Zgłoszenie szkody można również złożyć osobiście w biurze podawczym GDDKiA Oddział
  w Łodzi pod adresem:

  GDDKiA Oddział w Łodzi

  ul. Irysowa 2

  91-857 Łódź

   

   

  Wymagane dokumenty

   

  W zgłoszeniu szkody pomocny będzie druk zgłoszenia szkody (dostępny również w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi).

  Zgłoszenie szkody powinno zawierać: 

 • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia (przyczynę wg poszkodowanego, warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, itp.),
 • miejsce oraz datę powstania szkody (wg kilometraża i strony drogi),
 • szkic z miejsca zdarzenia,
 • dane teleadresowe świadków,
 • kserokopię prawa jazdy z zasłoniętym zdjęciem
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych części pojazdu (aparat z datownikiem).

W godz. 7:30-15:30 na ewentualne pytania dotyczące spraw związanych z odszkodowaniami odpowiedzą :

1. Piotr Witczak, e-mail: pwitczak@gddkia.gov.pl, tel. -42 233 96 45

2. Marek Michalak., e-mail: mmichalak@gddkia.gov.pl tel. -42 233 96 42

 

 

 

Etapy załatwienia sprawy

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informuje, że początkowym etapem procedury likwidacyjnej jest przyjęcie zgłoszenia roszczenia na druku zgłoszenia szkody złożonego osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku reprezentowania poszkodowanego przez Kancelarię Adwokacką wymagane jest złożenie pełnomocnictwa).

Bezpośrednio po zgłoszeniu GDDKIA Oddział w Łodzi przekazuje dokumentację od Poszkodowanego do firmy ubezpieczeniowej. W wypadku wystąpienia niezgodności w zgłoszeniu Ubezpieczyciel wzywa Poszkodowanego do uzupełnienia lub korekty informacji.

Kolejnym etapem jest rozpatrzenie przez ubezpieczyciela przedłożonego wniosku.

Następnie Ubezpieczyciel przekazuje do wnioskodawcy (w formie pisemnej drogą pocztową) decyzję o uznaniu bądź odmowie uznania roszczenia z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia odwołania.

Ponadto informujemy, że do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Ochrona danych osobowych

 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. 22 375 88 88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl .

Do kontaktów związanych z przetwarzaniem danych wyznaczony jest Inspektor ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl .

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach likwidacji szkody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione na podstawie przepisów prawa:

- brokerowi ubezpieczeniowemu Maxima Fides Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-613, ul. Gdańska 91,

- ubezpieczycielom (w zależności od daty zdarzenia):

          a) konsorcjum reprezentowane przez Koasekuratora Wiodącego: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie 00-668, ul. Noakowskiego 22 (zdarzenia z lat 2015-2017).

          b) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie 02-685, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (zdarzenia z lat 2018-2020).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia postępowania odszkodowawczego.

Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w tym wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zadań zarządcy drogi oraz rozpatrzenia Pani/Pana wniosku na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U.2017.1170 z późn. zm.) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Proponujemy rozważyć ujednolicenie powyższej informacji oraz zamieszczenie jej na stronie głównej GDDKiA albo na stornach początkowych każdego oddziału. Dodatkowo można wykorzystać do tego portale społecznościowe na których konto ma Generalna Dyrekcja (np. Facebook)

W załączeniu przesyłamy aktualny druk zgłoszenia szkody z Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.