BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S11 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, w ramach przygotowywania dokumentacji niezbędnej dla uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację drogi ekspresowej S 11 w województwie śląskim, zamieszcza informacje o rozważanych  wariantach przebiegu drogi.BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S11 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, w ramach przygotowywania dokumentacji niezbędnej dla uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim, zamieszcza informacje o rozważanych  wariantach przebiegu drogi. Mapy z naniesionymi wariantami przebiegu S11 pokazują wersję roboczą, która została zmodyfikowana i uszczegóławiana po uzyskaniu informacji w zakresie:

 • inwentaryzacji przyrodniczej,
 • stanu zagospodarowania terenu,
 • wniosków samorządów terytorialnych,
 • opinii właściwych zarządców dróg, postulatów mieszkańców i ich organizacji,
 • uwarunkowań artykułowanych przez zainteresowane podmioty, instytucje i organy administracji.
 • Udostępniane mapy, ze względu na ich roboczy charakter, są oznaczone datą wskazującą jaki stan prac obrazują. 

   

  Podkreślamy, że kolejne wersje map mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń.

   

  Podstawowe informacje

  1. Droga ekspresowa S11 zaczyna się w Kołobrzegu, zaś kończy się na autostradzie A1 (węzeł w Piekarach Śląskich). Odcinek w woj. śląskim ma swój początek w Sierakowie Śląskim.
  2. W wyniku przetargu nieograniczonego, tut. Oddział, w dniu 09.10.2018 r. zawarł umowę z firmą Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo - Konsultingowe, ul. Armii Krajowej 6, 40-698 Katowice (obecny adres siedziby Biura: ul. Ligocka 103 bud. 8, 40-568 Katowice), na wykonanie zadania pod nazwą: „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. śląskim”.
  3. Podstawowym dokumentem umożliwiającym realizację drogi ekspresowej jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydawana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
  4. W ramach wyżej wspomnianej umowy wskazano łącznie 4 warianty przebiegu planowanej drogi S11 w województwie śląskim, dla których przeprowadzono między innymi:
  • spotkania z władzami gmin;
  • spotkania informacyjne z mieszkańcami w poszczególnych gminach.

  W chwili obecnej uszczegóławiane i opracowywane są dokumenty i materiały w zakresie:

  • Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z opracowaniami w zakresie  geologii;
  • Analiza wielokryterialna, w której poszczególne przebiegi będą oceniane według szeregu kryteriów, m.in. technicznych, społecznych, środowiskowych, ekonomicznych i innych. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy, zostanie wskazany wariant preferowany, który (wraz z pozostałymi wariantami) zostanie ujęty we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, którego zakończenie pozwoli skompletowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  AKTUALIZACJA:

  Załączamy aktualne plany, według stanu prac na dzień 12.11.2020 roku.