Fakty w sprawie budynku mieszkalnego w Sulejówku stanowiącego obecnie własność Skarbu Państwa


13.03.2018 – Wojewoda Mazowiecki wydaje zezwolenie nr 7/II/2018 na realizację inwestycji drogowej (ZRID) czyli decyzję pozwalającą rozpocząć budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Zakręt do w. Lubelska

 

W tym samym miesiącu przedstawiciele GDDKiA poinformowali właścicieli nieruchomości o przeznaczeniu jej pod budowę drogi i przysługującej im możliwości zwiększenia wysokości odszkodowania o dodatkowe 5 proc. wartości w przypadku jej wydania w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wojewody zawiadomienia o wydaniu ZRID. Przekazaliśmy również informację o przysługującym prawie do odwołania się od wysokości odszkodowania i możliwości złożenia wniosku o wypłatę 70 proc. zaliczki na poczet odszkodowania.

 

19.04.2018 – decyzja ZRID stała się ostateczna. Oznacza to, ze zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nieruchomości lub ich części stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.

 

GDDKiA prowadziła zarówno bezpośrednie jak i telefoniczne rozmowy z pełnomocnikiem właścicielki i informowała m. in. o możliwości wyszukania przez nią lokalu do wynajęcia, którego koszt wynajmu będzie sfinansowany przez GDDKiA w terminie zapisanym w Specustawie drogowej (do upływu 120 dni od daty ostateczności decyzji ZRID).

 

17.08.2018 – jako że upłynął ustawowy termin na wydanie nieruchomości wyznaczyliśmy 22.08.2018 r. na protokolarne wydanie nieruchomości. Tego dnia właścicielka nie wydała nieruchomości i wystąpiła o odroczenie terminu przejęcia domu do czasu, kiedy po otrzymaniu odszkodowania będzie mogła nabyć dla siebie inną nieruchomość. GDDKiA przychyliło się do tego wniosku przesuwając termin na 14.11.2018 r. W wyznaczonym terminie pełnomocnik właścicielki odmówił wydania nieruchomości. Dalszym etapem może być wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego celem przejęcia nieruchomości na potrzeby prowadzenia robót budowlanych.

 

Zgodnie z zapisami Specustawy inwestor ma obowiązek udostępnić lokal zamienny przed upływem 120 dni od dnia ostateczności decyzji ZRID. Po tym terminie nie ma już obowiązku, niemniej jednak GDDKiA skieruje w tej sprawie zapytanie do władz lokalnych o możliwości posiłkowania się lokalnym zasobem nieruchomości.

 

Pełnomocnik właścicielki odwołał się od decyzji odszkodowawczej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego co uniemożliwiło wypłatę przez GDDKiA odszkodowania. Niemniej na wniosek właścicielki możliwa jest wypłata zaliczki na poczet odszkodowania. Pomimo przedstawienia takiej możliwości nie wpłynął taki wniosek od właścicielki lub jej pełnomocników.

 

Pracownicy GDDKiA, którzy uczestniczyli w wczorajszym protokolarnym odbiorze nieruchomości, poprosili reporterów znajdujących się w pomieszczeniu o jego opuszczenie z uwagi na fakt, że w trakcie czynności spisywania protokołu strony wskazują dane, które nie są publicznie dostępne (w szczególności dane wrażliwe). Pełnomocnikowi właścicielki nieruchomości przekazali informację, że może zostać złożony wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego związanego z egzekucją z nieruchomości. W trakcie spotkania z ust pracowników GDDKiA nie padły sformułowania pojawiające się w mediach, za to przedstawiciele Dyrekcji usłyszeli obraźliwe słowa. Nasi przedstawiciele chcąc uniknąć eskalacji konfliktu wyszli z budynku.