Ochrona dóbr kultury


Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie ochrony dóbr kultury w Polsce jest Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568)

 

Schemat badań archeologicznych:

 

  • Archeologiczne badania rozpoznawcze
  • Archeologiczne badania wykopaliskowe
  • Analizy specjalistyczne
  • Opracowanie wyników badań
  • Nadzory archeologiczne

Archeologiczne badania rozpoznawcze (powierzchniowe, sondażowe, analiza zdjęć lotniczych, badania fizykochemiczne itp.) terenów zagrożonych destrukcją naturalną, agrarną, pracami budowlanymi, robotami ziemnymi tj. czynnikami, które mogą potencjalnie mieć destrukcyjny wpływ na obiekty (stanowiska) archeologiczne, są prowadzone przy zastosowaniu specjalistycznych metod badawczych.