Ogólne
Zasady ogólne

Pojazd nienormatywny- pojazd lub zespół pojazdów, którego masa, naciski osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi.


Wnioski na przejazd należy składać minimum 14 dni przed planowanym przejazdem. Odbiór zezwoleń do godziny 14.00.


Zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym


Reklama - nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, nie będący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach
lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.


Sieci uzbrojenia terenu -linie energetyczne, telekomunikacyjne, rurociągi i inne.


Organizacja ruchu - mające wpływ na ruch drogowy:
a) geometria drogi i zakres dostępu do drogi
b) sposób umieszczenia znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
c) zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów


W celu uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego , wyrażenia zgody na budowę lub przebudowę zjazdu, umieszczenie reklamy czy sieci uzbrojenia terenu lub zatwierdzenia projektu organizacji ruchu należy złożyć w tut. Oddziale stosowne podanie. Wzór podania znajduje się w odpowiedniej sekcji.