S61 Węzeł Kolno–Stawiski

oddział: Białystok

długość – 16,427 km (w tym dobudowa II jezdni obw. Stawisk 3,395km)

wartość projektu (koszt całkowity): 363 mln zł (brutto), wartość kontraktu budowlanego - 288,3 mln zł.

obecny etap – w realizacjiUmowa nr 2410.2.2017 z dnia 31.10.2017r. podpisana z konsorcjum firm: Strabag Sp.zo.o., ul. Parzniewska 10,05-800 Pruszków; Strabag Infrastruktura Poludnie Sp.z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław na wartość 288 323 241,81 PLN brutto

 

Link do strony: http://www.s61.kolno-stawiski.pl/

 

Etap zrealizowany:

* 2011r. – opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno), na odcinku Ostrów Mazowiecka (S-8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – (z wyłączeniem Obwodnicy Stawisk)

* 30.08.2016 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), protokół 5/2016

* 21.11.2016 r. - odbyło się ponowne posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), protokół 10/2017

* 07.12.2009 r. – złożono wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

* 31.03.2010 r. – Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak RDOŚ-20-WOOŚ-II-66131-101/09 kg z dnia 31.03.2010 r.

* 22.03.2012r. - złożono wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 03.02.2014 r. – Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ-II.4200.1.2012.DK z dnia 03.02.2014;

* 26.11.2014 r. – ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej.

*  01.04.2015 r. – podpisano umowę z Complex Projekt Sp. z o.o. na opracowanie Koncepcji Programowej

* 09.02.2017 r. – ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”

 

Etap w realizacji:

* 31.10.2017 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” dla odcinka węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km

 

Wykonawca: konsorcjum firm w składzie STRABAG SP. Z O.O. i STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o., wartość kontraktu: 288 323 241,81 PLN brutto

* 04.06.2018 r. – złożono wnioski o wydanie Pozwoleń wodnoprawnych

* 06.09.2018 r. – uzgodniono Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko

* 27.07.2018 r. – odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku

* 23.08.2018 r.  – odbyło się ponowne posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku

* 30.08.2018 r. – złożono we właściwym urzędzie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

* 27.09.2018 r.– Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.RUZ.421.96.2018.MK z dnia 27.09.2018r. (urząd odmówił nadania rygoru natychmiastowej wykonalności);

* 01.10.2018 r. - Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.RUZ.421.77.2018.KB z dnia 01.10.2018r. (urząd odmówił nadania rygoru natychmiastowej wykonalności);

* 10.10.2018 r. - Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.RUZ.421.99.2018.KB z dnia 10.10.2018r. (urząd odmówił nadania rygoru natychmiastowej wykonalności);

* 1.10.2019 r. - Rozpoczęcie robót w terenie. 

 

• Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła) http://www.s61.kolno-stawiski.pl II. Opis inwestycji Przebieg drogi: Projektowana inwestycja stanowi fragment drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa).

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: łomżyńskim i kolneńskim, na terenach gmin: Piątnica, Mały Płock i Stawiski.

 

Podstawowe parametry techniczne:

• klasa drogi S (droga ekspresowa)

• prędkość projektowa - 100 km/h

• prędkość miarodajna – 110 km/h

• szerokość pasa ruchu – 2 x 2 x 3,5m

• szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

• podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5,00 m

• podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m.

• obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej o długości 16,427 km (w tym dobudowa II jezdni obw. Stawisk 3,395) z węzłem drogowym (węzeł Kolno), przebudowa dróg bocznych (krajowej nr 61, 63, wojewódzkiej nr 647, powiatowych DP1903B i gminnych), budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, budowa przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę i budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, melioracyjnej i wodociągowej.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Wariant 1 (inwestorski):

Odcinek drogi rozpoczyna się w km 56+620, tj. ok.950 m przed węzłem „Giżycko”. Lokalizacja węzła „Giżycko” przypada na kilometr 57+550 drogi S-61. W km 63+000 przebieg drogi zbiega się do istniejącej drogi krajowej nr 61 i do km 66+500 biegnie do niej równolegle. Zajęcia pasa drogowego drogi krajowej następuje od km 66+500 do obwodnicy Stawisk

 

Wariant 2 (alternatywny)

Odcinek drogi rozpoczyna się w km 555+100, bezpośrednio za istniejącą drogą krajową nr 63, tj. około 200m przed węzłem „Giżycko” zlokalizowanym w km ok. 55+380. Od tego węzła do miejscowości Kobylin wariant 2 ma wspólny przebieg z wariantem 1. W km 58+650 przecina istniejącą drogę krajową nr 61 (w miejscu tym zlokalizowano przejazd) i dalej biegnie na północny wschód przecinając tereny o charakterze rolniczym i leśnym. W km 66+550 do styku obwodnicy Stawisk.

 

Wariant 3 (alternatywny)

Odcinek drogi rozpoczyna się w km 60+900 tj. ok. 900 m przed węzłem „Giżycko”. Węzeł „Giżycko” zlokalizowany jest w km ok. 61+800 na przecięciu z drogą krajową 63. W okolicy km 68+000 droga ekspresowa zbliża się do zabudowy w miejscowości Wysokie Małe, która zostanie ominięta po stronie wschodniej. Na wysokości miejscowości Karwowo km 70+000 – przebieg wariantu 3 odchyla się w kierunku wschodnim i zbiega do obwodnicy Stawisk w km 74+022

 

Wariantem wnioskowanym przez Inwestora do realizacji, zgodnie z wnioskiem z dn. 22.03.2012r., jest wariant 1

 

Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S61 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, mosty. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów, mostów. Na wybór obiektu mostowego miały wpływ następujące elementy: tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych).

Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

Węzły:

• węzeł Kolno – typu WB na odcinku drogi powiatowej DP19038 i drogi krajowej nr 63

 

MOP-y:

• Górki Zachód – (docelowo rodzaju II)

• Górki Wschód – (docelowo rodzaju III) Bazy Materiałowe:

Przewidziano rezerwę terenu pod bazy materiałowe służb utrzymaniowych Baza materiałowa Karwowo – lokalizacja ok.km.10+000 po prawej stronie poza pasem drogowym na wydzielonych działkach Baza Kolno – lokalizacja teren docelowego węzła Kolno. III.

 

Ochrona środowiska

• Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 680 m) i ekranów przeciwolśnieniowych (o łącznej długości 1586 m),

• Budowa obiektów inżynierskich: 

– przejście górne dla dużych zwierząt;

– przejście dolne dla dużych zwierząt 

– przejście dolne dla średnich zwierząt  

– przejście dolne spolone dla średnich zwierząt 

– przejścia dla płazów

• Nasadzenia drzew lub krzewów

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Inwestycja nie jest podzielona na etapy.