Umowa na budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego.


09 lipca 2009r. podpisana została umowa na budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu drogi krajowej nr 2.

Kontrakt zawarty z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki / ASTALDI S.p.A. Włochy / Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. Siedlce / Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. / Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A. , o wartości umownej 567,4 mln zł zostanie ukończony w ciągu 27 miesięcy od rozpoczęcia robót (nie wliczając trzech 3-miesięcznych okresów zimowych).

Obwodnica Mińska Mazowieckiego o długości 21 km, zostanie zrealizowana na parametrach autostrady, co umożliwi w przyszłości włączenie jej w ciąg projektowanej autostrady A-2 Warszawa-Kukuryki. Przebiegać będzie po północnej stronie Mińska Mazowieckiego włączając się w istniejący przebieg drogi Nr 2 na zachodzie w okolicy wsi Choszczówka Rudzka oraz na wschodzie wsi Ryczołek.


W ramach budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego wykonane zostaną:
- 3 węzły drogowe (Mińsk Mazowiecki, Janów, Kałuszyn))
- 5 wiaduktów w ciągu A-2
- 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych
- 1 obiekt mostowy
- 1 kładka dla pieszych
- 13 przepustów
- 2 miejsca obsługi podróżnych
- 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów)
- 35 km dróg dojazdowych
oraz rozwiązania chroniące środowisko:
- 2 przejścia dla zwierząt
- 10,5 km ekranów akustycznych
- zieleń izolacyjna od 10m do 20m.

Zgodnie z zawartą umową wykonawca rozpocznie prace w ciągu 30 dni od daty jej podpisania.
09.07.2009r.