Oświadczenie GDDKiA wobec wystąpienia NIK


W związku z licznymi doniesieniami prasowymi zainicjowanymi przez Najwyższą Izbę Kontroli, odnoszącymi się do przekroczenia norm hałasu na autostradzie A1 Stryków – Tuszyn, oświadczamy, że 28.08.2018 do GDDKiA trafiło wystąpienie pokontrolne NIK, do którego Oddział w Łodzi odniósł się w dn. 10.09.2018 roku, wskazując szereg błędów merytorycznych i niespójności. Najwięcej kontrowersji budzi fakt, że NIK nie wskazała działań GDDKiA sprzecznych z obowiązującym prawem, jednocześnie wskazując uchybienia, co wzajemnie się wyklucza. Kolejną poważną wątpliwością jest kwestionowanie przez NIK przyjętej i stosowanej od lat w całym kraju metodyki wyznaczania miejsc do ochrony przed hałasem. Należy podkreślić, że wspomniana metodyka nie była nigdy kwestionowana przez ograny odpowiedzialne za ochronę środowiska, takie jak: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, urzędy marszałkowskie i starostwa.

 

Łódzki Oddział GDDKiA dołożył maksimum starań przewidzianych prawem, zarówno na etapie realizacji, początkowego okresu eksploatacji, jak i po zakończeniu analizy porealizacyjnej. Działaniami, które wykraczały poza obowiązujące standardy było zebranie, z inicjatywy Oddziału, ponad tysiąca skarg i wniosków mieszkańców, na które udzielono wyczerpujących odpowiedzi. Zwrócono się także do wykonawców, o weryfikację skuteczności wykonanych już zabezpieczeń przeciw hałasowi w ramach kontraktu.

 

Do obecnej chwili NIK nie odniosła się formalnie do zastrzeżeń łódzkiego Oddziału GDDKiA dotyczących wystąpienia pokontrolnego.