Obwodnica Marek – ochrona przed hałasem

Zabezpieczenia akustyczne przy drodze ekspresowej S-8 na odcinku obwodnicy Marek zostały zrealizowane na podstawie prognoz hałasu określonych w raporcie do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedstawione rozwiązania zostały ocenione i zaakceptowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i ujęte w decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).Kolejnym etapem weryfikacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest analiza porealizacyjna. Obwodnica Marek jest realizowana w oparciu o dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, a każda z nich w inny sposób określa termin wykonania analizy porealizacyjnej. Z tego względu aktualnie opracowywana jest analiza dla odcinka od węzła Marki do rejonu pomiędzy rzeką a ul. Pustelnicką w Zielonce, natomiast dla pozostałego odcinka drogi analiza będzie mogła być wykonana dopiero po roku od oddania do użytkowania węzła Kobyłka. Analizy porealizacyjne zostaną przekazane do Marszałka Województwa Mazowieckiego, który będzie mógł zobowiązać GDDKiA do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania drogi.

 

W związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców, w celu przyśpieszenia weryfikacji klimatu akustycznego przy obwodnicy, gminy: Marki, Zielonka, Kobyłka i Radzymin przy pomocy akredytowanych laboratoriów wykonały pomiary hałasu na swoim terenie. Wyniki zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który po otrzymaniu i przeanalizowaniu, przekazał je do Marszałka Województwa Mazowieckiego w celu rozpatrzenia i ewentualnego zobowiązania GDDKiA do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego drogi. W przypadku chęci zapoznania się z wynikami pomiarów prosimy o bezpośredni kontakt z poszczególnymi Urzędami Gmin.

 

Przypominamy, że Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie nie ma podstaw prawnych do dowolnej modyfikacji istniejących zabezpieczeń akustycznych. Realizacja ekranów podczas budowy drogi mogła nastąpić wyłącznie w zakresie określonym w decyzjach ZRID. Dobudowa jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń akustycznych po oddaniu drogi do użytkowania może wynikać wyłącznie z nałożenia takiego obowiązku w decyzji administracyjnej wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.