Kto zaprojektuje obwodnicę Ostrołęki?

Ogłoszony został przetarg na opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania: budowa Obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53.Zadaniem projektanta będzie ustalenie przebiegu trasy (na podstawie analizy wariantów) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

 

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 15.11.2018 r.

Termin realizacji umowy: 35 miesięcy od daty zawarcia Umowy (w tym złożenie wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach po 18 miesiącach od podpisania Umowy).

Planowane podpisanie Umowy z Wykonawcą: 03.2019 r.

 

Planowany harmonogram realizacji:

- 2022r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”:

- 2023r. podpisanie umowy z Wykonawcą

- 2024r. - 2026r. realizacja robót budowlanych.