Ruszyły prace przy budowie autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego .


24 sierpnia 2009r. (poniedziałek) symbolicznym „wbiciem łopaty” dokonanym przez Ministra Infrastruktury, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewodę Mazowieckiego, władze samorządowe powiatu i gminy, przedstawiciela wykonawcy PBDiM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. oraz Dyrektora Oddziału w Warszawie GDDKiA.
Kontrakt o wartości umownej 567,4 mln zł, zawarty z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki / ASTALDI S.p.A. Włochy / Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. Siedlce / Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. / Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A. , zostanie ukończony w ciągu 27 miesięcy od rozpoczęcia robót (nie wliczając trzech 3-miesięcznych okresów zimowych), czyli do 29.07.2012.
Inwestycja zaprojektowana została przez konsorcjum firm: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. oraz Dopravoprojekt a.s.
Nadzór Inwestorski będzie wykonywać konsorcjum: EGIS Poland Sp. z o. o. / Egis Route – Secetauroute S.A. Oddział w Polsce.
Obwodnica Mińska Mazowieckiego o długości około 21 km, przebiegać będzie po północnej stronie Mińska Mazowieckiego włączając się w istniejący przebieg drogi Nr 2 na zachodzie w okolicy wsi Choszczówka Rudzka oraz na wschodzie wsi Ryczołek.
Obwodnica Mińska Mazowieckiego zostanie zrealizowana na parametrach autostrady, co umożliwi w przyszłości włączenie jej w ciąg projektowanej autostrady A-2 Warszawa-Kukuryki. Celem etapowania, polegającego na wydzieleniu obwodnicy Mińska Mazowieckiego z całości przedsięwzięcia, jest jak najszybsza realizacja tej trasy, co pozwoli przenieść ruch tranzytowy (w tym przede wszystkim ruch pojazdów ciężkich) poza centrum Mińska Mazowieckiego, przez które dzisiaj przejeżdża 26 tys. pojazdów na dobę, w tym 7 tys. pojazdów ciężkich.

W ramach budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego wykonane zostaną:
- 3 węzły drogowe (Mińsk Mazowiecki, Jakubów, Kałuszyn)
- 4 wiadukty w ciągu A-2
- 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych
- 1 obiekt mostowy
- 1 kładka dla pieszych
- 13 przepustów
- 2 miejsca obsługi podróżnych
- 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów)
oraz budowa 35 km dróg dojazdowych.
Rozwiązania chroniące środowisko:
- 2 przejścia dla zwierząt
- 10,5 km ekranów akustycznych
- od 10m do 20m zieleń izolacyjna.