Ruszyła budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50


Za dwa lata kierowcy skorzystają z nowej 15-kilometrowej obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50. Trasa, której budowa właśnie się rozpoczęła będzie miała parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego o przekroju 2+1 (jezdnia dwukierunkowa trzypasowa). Droga powstanie na terenie gmin Wiskitki i Radziejowice, w powiecie żyrardowskim, po południowo-zachodniej stronie Żyrardowa.

Umowa między GDDKiA i wykonawcą prac konsorcjum: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp.z o.o. Strzyżów/Bogl a Krysl k.s. Czechy/Bogl & Krysl Polska Sp. z o.o. Cieszyn/POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., zakłada, ze trasa zostanie zbudowana w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia robót (nie wliczając 3-miesięcznych okresów zimowych) , czyli do 20 sierpnia 2011r. Wartość kontraktu to 212 mln zł. Inwestycja zaprojektowana została przez biuro JACOBS POLSKA Sp. z o.o.

Zakres prac:

budowa węzła „Żyrardów” (przecięcie z drogą woj. nr 719);
budowa skrzyżowania skanalizowanego z drogą powiatową nr 3834W
Miedniewice – Oryszew;
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 oraz dróg powiatowych nr 3834W, 4702W
na odcinkach przyległych  do zaprojektowanej obwodnicy;
budowa 2 rond na przecięciu ze starym śladem DK50
z nowowybudownym łącznikiem Nr 1;
z nowowybudowanym  łącznikiem Nr 2;
budowa dróg lokalnych i dojazdowych: 14,9km;
budowa ciągów pieszych: 2,8 km;
budowa 6 zatok autobusowych:
dwie pary w ciągu drogi krajowej nr 50;
jedna para w ciągu drogi powiatowej nr 3834W;
budowa przejazdu gospodarczego (tunelu) pod drogą krajową nr 50;
budowa 7 wiaduktów;
budowa przejścia dla zwierząt:
duże - nad obwodnicą;
małe – 19 przepustów;
budowa mostu przez rz. Okrzeszę;
budowa 10 przepustów drogowych;
wykonanie urządzeń ochrony środowiska:
ekrany akustyczne: 4,8 km;
szerokość pasów zieleni: od 5m do 15m;
budowa, przebudowa kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej;
wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 
 
Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi                                                   – GP (ruch główny przyspieszony)
- prędkość projektowa                                     – 100 km/h
- obciążenie nawierzchni                                 – 115 kN/oś
- szerokość jezdni:
  przekrój z poboczami utwardzonymi               – 11,0 m
  przekrój 2+1                                                 – 12,0 m
- szerokość pasów ruchu:
  ° przekrój z poboczami utwardzonymi             – 2 x 3,5 m
  ° przekrój 2+1                                               – 3 x 3,5 m
- szerokość poboczy utwardzonych                  – 2 x 2,0 m
- szerokość opasek na przekroju 2+1                – 3 x 0,5 m
- szerokość poboczy gruntowych:
  ° przekrój z poboczami utwardzonymi
    ~bez bariery                                                 – 0,75 m
    ~z barierą                                                     – 1,25 m
  ° przekrój 2+1                                            
    ~bez bariery                                                 – 1,0 m
    ~z barierą                                                     – 1,1 m
- kategoria ruchu                                                - KR 6

Harmonogram robót:

Rok 2009

1.      Roboty przygotowawcze:

- prace geodezyjne
- wycinka drzew i krzewów
- przebudowa kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, gazowych, sieci wodno – kanalizacyjnych i drenarskich

2. Roboty zasadnicze

     - roboty drogowe – wykopy i nasypy
                                 - budowa przepustów 
                                 - wykonanie podbudów
                                 - wykonanie warstwy podbudowy MMA
     -    roboty mostowe – budowa obiektów mostowych

ROK 2010

1.      Zakończenie budowy nasypów
2.      Roboty rozbiórkowe
3.      Odwodnienie korpusu drogowego
4.      Budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych
5.      Wykonanie podbudów
6.      Wykonanie nawierzchni warstwa wiążąca i ścieralna
7.      Roboty wykończeniowe
8.      Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
9.      Elementy ulic
10.  Zakończenie budowy obiektów mostowych

ROK 2011

1.      Wykonywanie nawierzchni warstwa wiążąca i ścieralna
2.      Roboty wykończeniowe
3.      Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
4.      Oświetlenie drogowe
5.      Ekrany akustyczne
6.      Nasadzenia – zieleń drogowa


4.09.2009