Uzasadnienie wyroku WSA w sprawie przebudowy DK 79 Piaseczno-Góra Kalwaria wraz z budową obwodnicy Góry Kalwarii.


30 marca 2009r. otrzymaliśmy wyrok wraz z uzasadnieniem -Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 04.03.2009r. sygn. Akt IV SA/Wa 1902/08. Po rozpoznaniu sprawy ze skarg Stowarzyszenia „Komitet Mieszkańców Wsi Kąty” i osób fizycznych, w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji drogi krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Energetyczną w Piasecznie do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 wraz z budową obwodnicy Góry Kalwarii i przebudową infrastruktury technicznej, WSA uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 września 2006r. oraz orzekł, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.
W związku z powyższym podjęto prace w celu zaktualizowania dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla powyższego przedsięwzięcia.