Uzasadnienie wyroku NSA w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy.


11 marca 2009r. otrzymaliśmy do wiadomości wyrok wraz z uzasadnieniem – Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13.01.2009r. sygn. akt II OSK 1242/08, w sprawie dotyczącej uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Marki” do węzła „Lubelska”.
W wyroku NSA podzielił argumentację przedstawioną przez Ministra Rozwoju Regionalnego i uchylił wyrok I Instancji (WSA), przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.
Z uzasadnienia wyżej wymienionego wyroku NSA wynika, że wszelkie uzgodnienia środowiskowe dla ww. inwestycji pozostają w obrocie prawnym i w ocenie Ministra Rozwoju Regionalnego, nie ma żadnych przeszkód dla rozstrzygnięcia przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania odwoławczego, w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 19.10.2007r.