Uchylone pozwolenie na budowę wiaduktu w Legionowie.


Decyzją z dnia 27.05.2009r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.01.2007r. nr 132/33/07 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) drogi krajowej nr 61 Warszawa-Ostrołęka na odcinku przejścia przez Legionowo od km 19+515 do km 20+390 wraz z przebudową infrastruktury technicznej.

Uzasadniając tą decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego orzekł, że: „pozwolenie na budowę nie może zostać wydane w przypadku już rozpoczętych jak również już zrealizowanych robót”.
Ponieważ roboty budowlane objęte wymienioną decyzją Wojewody Mazowieckiego zostały rozpoczęte 23 października 2007r. i część zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wiaduktu północnego wraz z dojazdami została zrealizowana, a w dniu 10 kwietnia 2009r. inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie, udzielenie pozwolenia na budowę Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał za bezprzedmiotowe.

Na wyżej wymienioną decyzję GDDKiA złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Prace związane z budową wiaduktu zostały wstrzymane.

01.07.2009r.