Ruszyła budowa obwodnicy Mszczonowa.


W piątek (24.07.2009r.) symbolicznym wbiciem łopaty dokonanym przez Radosława Stępnia Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Jacka Kozłowskiego Wojewodę Mazowieckiego, Wojciech Szustakiewicza Starostę Powiatu Żyrardowskiego, Józefa Kurka Burmistrza Mszczonowa oraz Wojciecha Dąbrowskiego Dyrektora Oddziału w Warszawie GDDKiA, przy udziale Grażyny Henclewskiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, rozpoczęła się budowa obwodnicy Mszczonowa.
Przedmiotem inwestycji jest budowa II etapu obwodnicy miasta Mszczonowa o długości 6,3 km od wybudowanego węzła Mszczonów I (na przecięciu dróg krajowych Nr 50 i 8) do zmodernizowanego odcinka drogi krajowej Nr 50. Przedsięwzięcie jest kontynuacją zakończonego w 2004 roku I etapu budowy obwodnicy Mszczonowa.

Kontrakt o wartości umownej 68 mln zł, zostanie ukończony w ciągu 15 miesięcy od rozpoczęcia robót (z wyłączeniem 3-miesięcznego okresu zimowego) przez konsorcjum: Mirbud S.A. Skierniewice / Zakład Robót Mostowych Mostmar sp.j. Pietrzykowice / Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Lubartów.

Na przedmiotowym odcinku obwodnicy przewiduje się:
- budowę węzła Tarczyńska oraz skrzyżowania łączącego obwodnicę ze starym śladem drogi nr 50
- budowę 4 obiektów inżynierskich, w tym:
- wiaduktu w ciągu drogi lokalnej Mszczonów-Kamionka
- mostu nad ciekiem wodnym (dopływ rzeki Pisi)
- wiadukt na projektowanym węźle "Tarczyńska" w ciągu ul. Tarczyńskiej
- wiadukt nad linia kolejową Łuków - Skierniewice

W ramach inwestycji przewiduje się budowę urządzeń ochrony środowiska (zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające), oświetlenia na węźle i skrzyżowaniu, przebudowę linii energetycznych, urządzeń telekomunikacyjnych, wodociągowych.

Wybudowana obwodnica będzie trasą jednojezdniową o parametrach drogi GP (ruchu głównego przyspieszonego) o ograniczonej dostępności. Połączenia z siecią istniejących dróg będzie możliwe tylko poprzez węzeł Mszczonów, węzeł Tarczyńska oraz skrzyżowanie łączące obwodnicę ze starym śladem drogi krajowej nr 50.
Dostęp do nieruchomości zlokalizowanych w rejonie obwodnicy będzie zapewniony poprzez układ dróg lokalnych równoległych do drogi krajowej.

Inwestycja zaprojektowana została przez Konsorcjum – GABINETE DE ESTUDIOS TECNICOS INGENIERIA, S.A (Getinsa ) / Eurostrada Sp. z o.o.