Posiedzenie KOPI w sprawie budowy S-7 na odcinku Płońsk - Czosnów.


We wtorek 31.03.2009r. odbyło się posiedzenie Komisji Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, którego tematem było Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Płońsk - Czosnów”.
Spotkanie poprowadził Marek Rolla – Dyrektor Departamentu Studiów GDDKiA, w którym uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego, władze samorządowe oraz pracownicy Centrali i Oddziału w Warszawie GDDKiA.
Projektanci z firmy „Eurostrada” Sp. z o.o., zaprezentowali wariantowy przebieg drogi S-7.
Kolejnym etapem posiedzenia była dyskusja, gdzie głos zabrali m.in. Wójt Gminy Załuski, Wójt Gminy Płońsk, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Płońsku, Burmistrz Zakroczymia.
Na zakończenie zaprezentowane zostało stanowisko Oddziału w Warszawie GDDKiA ustalone na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, gdzie ustalono wariant 2 przebiegu trasy jako preferowany, polegający na korekcie istniejącej nie normatywnej geometrii trasy na całym odcinku, ograniczeniu dostępności poprzez likwidację obecnych skrzyżowań i zjazdów, wykonanie węzłów drogowych, kładek dla pieszych i ciągów serwisowych, poszerzenie istniejącego mostu w Zakroczmiu .
Po przeanalizowaniu wniosków i stanowisk przedstawionych na posiedzeniu KOPI, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wskaże wariant przebiegu drogi ekspresowej S-7, który zostanie przedstawiony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska jako preferowany we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.