Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym przy odcinkach: DK48 i DK74


Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym wzdłuż:

  • DK48 na odcinku Dęblin - Moszczanka od km 153+520 do km 155+378 oraz na odcinku od km 158+389 do km 164+475.
  • DK74 na odcinku Klemensów - Zamość od km 256+231 do km 271+013 z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów.
  • DK74 na odcinku Horyszów - Hrubieszów od km 301+821 do km 320+574
  • DK74 na odcinku Hrubieszów - Zosin od km 329+270 do km 342+958 oraz od km 343+410 do km 343+506.

Zgodnie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.) oraz art. 62 pkt.4. lit. e. ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106, poz. 675 z późniejszymi zmianami), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje o zamiarze przebudowy wskazanych odcinków dróg wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie ww. drogi krajowej mogą składać pisemne wnioski na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21

20-075 Lublin

 

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.archiwum.gddkia.gov.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, e-mail: uke@uke.gov.pl.