Tryb postępowania


TRYB POSTĘPOWANIA

przy wydawaniu zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 

Art. 65 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1990) stanowi, że zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

I. Obowiązki Organizatora imprezy przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny określa art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

 

Organizator jest między innymi zobowiązany:

 • uzgodnić z organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza,
 • uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego.

  Wyżej wyszczególnione uzgodnienia Organizator winien uzyskać od wszystkich organów zarządzających ruchem i zarządców dróg publicznych (w tym od GDDKiA Oddziału w Opolu), na których będzie odbywała się impreza, jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

  Wykaz organów zarządzających ruchem i zarządców dróg publicznych na terenie woj. opolskiego

Kategoria drogi

Organ zarządzający ruchem

Zarządca drogi

KRAJOWE

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Opolu działający z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA Oddział w Opolu

WOJEWÓDZKIE

Marszałek Woj. Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

POWIATOWE

Powiat brzeski

Starosta Brzeski

Zarząd Powiatu Brzeskiego -Zarząd Dróg Powiatowych W Brzegu

Powiat namysłowski

Starosta Namysłowski

Zarząd Powiatu Namysłowskiego -Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Powiat opolski

Starosta Opolski

Zarząd Powiatu  Opolskiego -Zarząd Dróg Powiatowych W Opolu

Powiat kluczborski

Starosta Kluczborski

Zarząd Powiatu Kluczborskiego -Zarząd Dróg Powiatowych W Kluczborku

Powiat oleski

Starosta Oleski

Zarząd Powiatu Oleskiego- Powiatowy Zarząd Dróg W Oleśnie

Powiat strzelecki

Starosta Strzelecki

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Powiat krapkowicki

Starosta Krapkowicki

Zarząd Powiatu Krapkowickiego

Powiat nyski

Starosta Nyski

Zarząd Powiatu Nyskiego

Powiat prudnicki

Starosta Prudnicki

Zarząd Powiatu Prudnickiego

Powiat głubczycki

Starosta Głubczycki

Zarząd Powiatu Głubczyckiego

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE, GMINNE w granicach Miasta Opola

Prezydent Miasta Opola

Prezydent Miasta - Miejski Zarząd Dróg w Opolu

GMINNE z wyłączeniem Miasta Opola

Właściwy terenowo Starosta

Wójt/Burmistrz /Prezydent Miasta

 

II. WYMAGANE INFORMACJE I DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY:

1. Wniosek Organizatora zawierający:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu (faksu) organizatora,
 • określenie rodzaju i nazwy imprezy,
 • informacje o imprezie: miejsce i datę rozpoczęcia, przebieg, miejsce i datę zakończenia, przewidywaną liczbę uczestników,
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku,
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela/pełnomocnika.

   

2. Załączniki do wniosku:

1)  Załącznik nr 1 „Szczegółowy regulamin imprezy określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego”,

2) Załącznik nr 2 „Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia”,

3) Załącznik nr 3 „Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw”,

4) Załącznik nr 4 „Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy” zawierający:

- listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,

- pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,

- rodzaj i ilość środków technicznych (w szczególności znaków, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, lin, taśm lub wstęg służących do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, barier, płotków lub przegród służących do odgradzania miejsca imprezy),

- rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, określone w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,

- sposób oznakowania pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,

- rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych
z ruchu publicznego,

- organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy, a Policją w trakcie trwania imprezy,

- sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania,

5) Załącznik nr 5 „Oświadczenie Organizatora o dokonaniu uzgodnień z Komendą Powiatową (Miejską) Policji, Służbami Ratownictwa Medycznego oraz Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej”,

6) Załącznik nr 6 „Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy,
a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,

7) Załącznik nr 7 „Oświadczenie Organizatora o spełnieniu przez organizatora warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym”,

8)* Załącznik nr 8 „Pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych”,

 

9)* Załącznik nr 9 „Pełnomocnictwo” (jeżeli Organizator działa przez pełnomocnika),

 

10)* Załącznik nr 10 „Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej” – Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 48,00 zł – podstawa: ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze. zm.). Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Wola Art. Solidarności 90, 01-003 Warszawa Bank Pekao SA  nr  54 1030 1508 0000 0005 5003 6045. Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy określić, z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata (zezwolenie w sprawie prowadzonej przez GDDKiA Oddział Opole).

* o ile wymagane

       

           Uwaga:

 • Dokument urzędowy stanowiący załącznik do wniosku należy złożyć w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ, który go sporządził lub przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.
 • Wnioski składane do Oddziału GDDKiA w Opolu muszą zawierać wszystkie elementy wskazane  w pkt. II.1 i II.2.
 • W przypadku jakichkolwiek braków dokumentacji lub informacji wymaganych
  w sprawie, organizator zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku – zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096) –
  z pouczeniem, iż nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku (podania) bez rozpoznania.

III.  WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:

1. Za wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny – opłata skarbowa wynosi 48,00 PLN

- podstawa art. 1.1 i załącznik część III pkt. 13 ppkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze. zm.)

Wpłata ww. kwoty winna nastąpić  na konto Urzędu M. St. Warszawy dla Dzielnicy Wola Bank Handlowy  54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 .

2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – opłata skarbowa wynosi  17,00 PLN
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłata ww. kwoty winna nastąpić  na konto Urzędu Miasta Opola BANK MILLENNIUM SA nr  03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Uwaga: Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pisemny wniosek Organizatora wraz z wymaganymi dokumentami o wydanie zezwolenia winien być złożony, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.

VI. DOKUMENTY UZYSKIWANE W POSTĘPOWANIU:

1. Opinia Komendanta Wojewódzkiego Policji - właściwego ze względu
na miejsce przeprowadzenia imprezy.

2. Opinia właściwego komendanta Oddziału Straży Granicznej
lub Komendanta Jednostki Żandarmerii  Wojskowej
w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Uzgodnienie zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

4. pisemne wewnętrzne opinie lub uzgodnienia Wydziału BRDiZR, właściwego Rejonu, w zależności od potrzeb.

VII. INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

W oparciu o art. 127 § 3 kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Oddziału w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

VIII. MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:

Drogą pocztową na adres: Oddział w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 10 ust. 6 oraz art. 65 - 65i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ((tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.)
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze. zm.).

 

X. Uwagi:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym wniosek o wykorzystanie dróg w sposób szczególny wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do organu zarządzającego ruchem na drodze, na której impreza będzie się odbywała, z tym, że jeżeli impreza będzie odbywała się na drogach podległych kilku organom,  wniosek należy złożyć:

a) w przypadku dróg różnych kategorii – do organu zarządzającego ruchem na drodze wyższej kategorii,

b) w przypadku dróg tej samej kategorii – do organu właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

2.  Organizator  przesyła co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia kopię wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do:

 • właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji;
 • komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej;
 • komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Organizator  jest obowiązany zapewnić:

 • bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy,
 • spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną,
 • pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne,
 • drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej,
 • warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych,
 • w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy,
 • środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
    a) znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
    b) liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczania trasy lub miejsca imprezy,
    c) bariery, płotki lub przegrody służące do ogradzania miejsca imprezy.

   

4. Organizator jest obowiązany:

 • uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza,
 • współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzenie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
    a) uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
    b) stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy;
    c) dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;
 • sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw (patrz pkt. II.2.4) części WYMAGANE DOKUMENTY),
 • opracować regulamin oraz program imprezy,
 • ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy,
 • zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt patrz pkt. II.2.4) części WYMAGANE DOKUMENTY,
 • uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego,
 • powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym,
 • na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją,
 • udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie:
   a) organu zarządzającego ruchem,
   b) zarządcy drogi,
   c) Policji,
   d) przedsiębiorstwa komunikacji publicznej,
   e) Straży Granicznej,
   f) Żandarmerii Wojskowej,
   g) wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy - jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

5. Do zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.

 

6. Przepisy art. 65 - 65g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym nie dotyczą:

 • procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w ustawach o stosunku Państwa do poszczególnych Kościołów;
 • konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.

 

7. W przypadku, gdy realizacja imprezy wymaga uzyskania oddzielnego zezwolenia (decyzji) na zajęcie pasa drogowego - stosowne zezwolenie organizator winien uzyskać od zarządu drogi.

8. Organ zarządzający ruchem może wezwać organizatora imprezy do:

 • opracowania projektu organizacji ruchu;
 • udzielenia dokładnych informacji dotyczących imprezy;
 • przedstawienia dodatkowych dokumentów świadczących o spełnieniu warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

 

GODZINY PRACY Oddziału GDDKiA w Opolu: 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 do 15:00.