Kary
Kary

Zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego:

 


1. bez zezwolenia zarządcy drogi
2. z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi
3. o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

 


- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10- krotności opłaty ustalonej na postawie art. 40 ust. 4-6 w/w ustawy oraz podanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 148, poz. 886) zasadach naliczania i pobierania opłat.