przepisy


OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY


 


Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. nr 204 poz. 2086 z 2004r. ze zm.)


 


Art. 29.1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości      przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi
na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.


2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.


3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony,
z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:


1)    uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych
oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;


2)    uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.


4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.


5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1 wygasa, jeżeli
w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.


 


Ustawa prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. ze zm.)


 


Art. 3 pkt. 6) budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,


Art. 3 pkt. 7) roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie. montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,


Art. 3 pkt. 7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zamiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.       


Art. 3 pkt. 8) remont należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.


 


TRYB POSTĘPOWANIA PRZY WYDAWANIU ZGODY NA BUDOWĘ LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU


 


·          W przypadku złożenia wniosku do zarządu drogi o zgodę na zjazd bez dołączenia decyzji
o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wniosek ten zostaje zwrócony wraz z wezwaniem
do wystąpienia o wydanie wyżej wymienionej decyzji, a postępowanie zostaje zawieszone. Zawieszenie zostaje wydane w drodze postanowienia.


·          Jeżeli w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu organ (Wójt....) wystąpi do zarządu drogi o opinię to wydawana jest
ta opinia w formie postanowienia na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.


·         Następnie na wniosek (wzór w załączeniu) wydawana jest stronie (lub pełnomocnikowi), zgoda
na zjazd w drodze decyzji zgodnie z art.29 ustawy o drogach publicznych.


Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać zatwierdzenie projektu budowlanego zjazdu u zarządcy drogi.


 


·         Przez rozpoczęciem robót należy zgłosić się do odpowiedniego miejscowo Rejonu GDDKiA
z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz uiszczenia stosownej opłaty.