Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol


Zgodnie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.) oraz art. 62 pkt.4. lit. e. ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106, poz. 675 z późniejszymi zmianami), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje o zamiarze rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106,00 do km 224+874,00.

wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

 

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie ww. drogi krajowej mogą składać pisemne wnioski na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21

20-075 Lublin

 

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.archiwum.gddkia.gov.pl oraz przesłana do wiadomości:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

e-mail: uke@uke.gov.pl