Rusza przebudowa skrzyżowania DK 79 z ul. Chyliczkowską w Piasecznie

W poniedziałek, 19 marca br. rozpoczyna się przebudowa  skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową 2814W (ul. Chyliczkowska).

Zadanie jest planowanym przedsięwzięciem zapisanym w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.Umowa z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, została zawarta w kwietniu 2017r. a termin jej zakończenia upływa z dniem 31.08.2018r.

Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i buduj”, czyli po zaprojektowaniu i po uzyskaniu stosowanych decyzji wykonywane są roboty w terenie.

 

W zakres prac wchodzą przede wszystkim:

- wybudowanie dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo na wszystkich wlotach

- wykonanie nowej nawierzchni,

- budowa/przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów

- remont odwodnienia pasa drogowego

- przebudowa urządzeń podziemnych (np. teletechnika, energetyka)

- budowa oświetlenia ulicznego

- modernizacja sygnalizacji świetlnej

- wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD.

 

Prace będą realizowane w dwóch etapach. Pierwszy związany jest z robotami przygotowawczymi, wykonywanymi w większości poza jezdnią główną. Do wykonania jest wycinka drzew, rozbiórka ogrodzenia wraz z odtworzeniem jego w nowej lokalizacji, rozbiórka reklam i bilbordów, budowa kanału technologicznego.

Podczas prowadzenia powyższych robót będą następujące utrudnienia:

- zakaz ruchu pieszego wzdłuż drogi powiatowej (od ul. Julianowskiej do skrzyżowania z DK79)

- ograniczenie możliwości korzystania z poboczy

- chwilowe utrudnienia na jezdni głównej związane z załadunkiem/rozładunkiem materiałów budowlanych.

Projekt czasowej organizacji ruchu został zaopiniowany pozytywnie przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz Komendę Stołeczną Policji w Warszawie.

 

Utrudnienia związane z realizacją II etapu robót, czyli przebudową jezdni głównych skrzyżowania zostaną podane po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.