Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi ekspresowej S19 Białystok – Lublin


Zgodnie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.) oraz art. 62 pkt.4. lit. e. ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106, poz. 675 z późniejszymi zmianami), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje o zamiarze budowy drogi ekspresowej S19 Białystok – Lublin na niżej wymienionych odcinkach realizacyjnych:

1. granica woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego,

2. II Etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego (dobudowa drugiej jezdni),

3. II Etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni);

wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

 

Obecny etap przygotowania ww. inwestycji dotyczy opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej dla odcinka realizacyjnego wymienionego w pkt. 1 i Koncepcji Projektowych dla odcinków realizacyjnych wymienionych w pkt. 2 i 3, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie ww. drogi krajowej mogą składać pisemne wnioski na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21

20-075 Lublin

 

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.archiwum.gddkia.gov.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, e-mail: uke@uke.gov.pl.