S7 Pieńki-Płońsk

oddział: Olsztyn

długość – 13,7 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu 399,5 mln zł (z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót)

 

Etap zrealizowany:

      25.04.2008  – zatwierdzenie STEŚ przez KOPI

      31.08.2011 – uzyskanie DŚU

      26.01.2016 – zmiana DŚU

      18.04.2017 – zmiana DŚU wydana przez GDOŚ

      29.07.2014 – zatwierdzenie KP przez ZOPI

       23.09.2015 - ogłoszenie przetargu na PiB

 

Etap w realizacji:

      12.01.2018 - podpisanie umowy na PiB z konsorcjum STRABAG Sp. z o.o., STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. o wartości 311,7 mln zł

      26.03.2018 – złożenie wniosku o ZRID

      30.08.2019 - uzyskanie decyzji ZRID

 

Zadanie podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki-Mława (ok. 14 km), Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km), Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km) o łącznej długości 71,350 km.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat mławski (gmina Wieczfnia Kościelna, gmina Szydłowo, gmina Mława, gmina Wiśniewo, gmina Stupsk, gmina Strzegowo), powiat ciechanowski (gmina Glinojeck), powiat płoński (gmina Baboszewo, gmina Płońsk).Opis inwestycji

 

Lokalizacja projektowanej drogi

Projektowana droga od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do początku obwodnicy Płońska, zlokalizowana jest pomiędzy km 223+818, a km 295+700 istniejącej drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Warszawa.

 • Odcinek na wysokości pikietarzu km 223+818 do km 225+100 został objęty decyzją z dnia 28 lipca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica-Napierki wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 • Odcinek od km 225+100do km 295+700 został objęty decyzją z dnia 31.07.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki-Płońsk wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • Uwzględniając przebudowę odcinków przejściowych na końcu projektu Nidzica-Napierki oraz na początku wybudowanej obwodnicy Płońska, inwestycja rozpoczyna się w km 224+765, a kończy w km 295+850 kilometrażu istniejącej DK7.

Przebieg drogi

Przebieg planowanego przedsięwzięcia pokrywa się częściowo z istniejącą drogą krajową nr 7 Gdańsk - Warszawa, która jest jedną z ważniejszych dróg w Polsce, gdyż prowadzi ruch przez cały kraj w kierunku północ - południe. Obecnie nie spełnia ona kryteriów technicznych do prowadzenia tak dużego i zróżnicowanego ruchu.
Na odcinku około 40 km pomiędzy miejscowością Kuklin w gminie Wieczfnia Kościelna, a miejscowością Unierzyż w gminie Strzegowo projektowana trasa S-7 poprowadzona jest w nowym korytarzu. Obecna droga krajowa nr 7 na tym odcinku po modernizacji pozostaje w dotychczasowym śladzie, jako droga zbiorcza. Nowa droga S-7 zaprojektowana jest po stronie wschodniej istniejącej drogi za wyjątkiem Strzegowa, gdzie poprowadzona jest po stronie zachodniej. Odcinek od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do miejscowości Kuklin oraz odcinek pomiędzy miejscowością Unierzyż, a południową granicą opracowania wykorzystują ślad istniejącej drogi. Na odcinku wykorzystującym ślad istniejący przewiduje się ze względu na parametry trasy ekspresowej korektę łuków lub korektę położenia istniejącej jezdni. Dobudowa drugiej jezdni do istniejącej proponowana jest na większości odcinków trasy po stronie wschodniej i tylko na nielicznych fragmentach po stronie zachodniej.

 

Położenie obwodnic miejscowości w stosunku do drogi istniejącej nr 7:

 • Kuklin- gm. Wieczfnia Kościelna – zachodnia
 • Uniszki Zawadzkie – gm Wieczfnia Kościelna - strona wschodnia
 • Mława – strona wschodnia
 • Wiśniewo, Stare Kosiny, Żurominek - gm. Wiśniewo - strona wschodnia
 • Dalnia - Mdzewo - gm. Strzegowo - strona wschodnia
 • Strzegowo - Unierzyż- gm. Strzegowo - strona zachodnia

Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi S-7

 • klasa drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • nośność 11,5 t/oś
 • całkowicie ograniczona dostępność
 • dwie jezdnie o szerokości po 7,0m
 • pas rozdziału o szerokości 12,0m
 • obustronny pas awaryjny o szerokości 2,5m
 • jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej

Węzły drogowe

 • Węzeł Mława Północ
 • Węzeł Mława Wschód
 • Węzeł Mława Południe
 • Węzeł Żurominek
 • Węzeł Strzegowo Północ
 • Węzeł Strzegowo Południe
 • Węzeł Glinojeck
 • Węzeł Pieńki Rzewińskie
 • Węzeł Dłużniewo

Obsługa terenów przyległych

Dla zapewnienia łączności pomiędzy terenami podzielonymi drogą ekspresową S-7 projektuje się 22 przejazdy. Dla polepszenia obsługi terenów rolniczych podzielonych trasą S-7 projektuje się dodatkowo przejazdy gospodarcze pod drogą S-7 - na odcinkach, gdzie odległość pomiędzy przejazdami wynosi więcej niż 3 km. Drogi serwisowe prowadzone są w liniach rozgraniczających drogi ekspresowej S-7, w większości obustronnie, jako drogi dwukierunkowe. Pod względem funkcji i klasy technicznej dzielą się one na trzy rodzaje:

 • zbiorcze o szerokości jezdni 6-7m prowadzące komunikację autobusową
 • lokalne o szerokości 5-6m dla powiązań i obsługi ważniejszych miejscowości lub obiektów znajdujących się przy trasie drogi S-7
 • gospodarcze o szerokości jezdni utwardzonej 3,5 m z mijankami dla dojazdów do pól oraz obsługi pojedynczych siedlisk

 

Miejsca Obsługi Podróżnych

 

Wzdłuż trasy planowane są MOP-y w następujących lokalizacjach:

MOP Pepłowo I, strona prawa

MOP Pepłowo II, strona lewa

MOP Dłużniewo, strona prawa

MOP Ćwiklinek, strona lewa

 

Mapy

Pieńki - Płońsk: Plan orientacyjny

 

Strona internetowa kontraktu

S7 Pieńki - Płońsk - http://s7pienki-plonsk.pl/